Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

SEANCA PLENARE NR.32, datë 11.10.2019

Rendi i ditës sipas publikimit të agjendës zyrtare
1. Miratimi i Metodologjisë për Vlerësimin dhe Caktimin e Pikëve për Renditjen e Kandidatëve për Prokuror të Përgjithshëm.
2. Miratimin e Raportit për analizimin e aftësive profesionale të subjektit të rivlerësimit kalimtar, prokuror Kujtim Luli.
3. Miratimin e Raportit për analizimin e aftësive profesionale të subjektit të rivlerësimit kalimtar, prokuror Gent Xholi.
4. Miratimi i raporteve të verifikimit tё pasurisё dhe figurёs, pёr disa kandidatë të pranuar nё formimin fillestar në Shkollёn e Magjistraturёs.
5. Miratimi i listës pjesore të kandidatëve të pranuar nё formimin fillestar në Shkollёn e Magjistraturёs 6. Miratimi i projekt aktit për caktimin në detyrë të prokurores Edlira Bako
7. Miratimi i projekt aktit për caktimin në detyrë të prokurores Pranvera Gruda
8. Miratimi i projekt aktit për caktimin e përkohshëm të prokurorit Gjon Fusha
9. Të ndryshme (diskutime/pyetje/përgjigje)

PROCESVERVBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR (Mbajtur, më 11.10.2019)

Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor të datave: 26.09.2019, 01.10.2019, 02.10.2019 dhe 08.10.2019

PROCESVERVBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR (Mbajtur, më 08.10.2019)

Caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.

SEANCA PLENARE NR.31, datë 03.10.2019

Rendi i ditës sipas publikimit të agjendës zyrtare
1. Miratimi i raporteve të verifikimit tё pasurisё dhe figurёs, pёr disa kandidatë të pranuar nё formimin fillestar në Shkollёn e Magjistraturёs.
2. Të ndryshme (diskutime/pyetje/përgjigje)

PROCESVERVBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR (Mbajtur, më 02.10.2019)

Shqyrtimi i projektvendimit “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për kandidatët nga radhët e juristëve të spikatur, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr.172, datë 11.09.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.

PROCESVERVBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR (Mbajtur, më 01.10.2019)

Caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.