Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 19.10.2020

Rendi i ditës:
Miratimi i procesverbaleve të datave 24.08.2020; 26.08.2020; 04.09.2020; 08.09.2020; 08.09.2020 (ora 17:00); 09.09.2020; 10.09.2020; 11.09.2020; 11.09.2020 (ora 18:30); 14.09.2020, 16.09.2020; 17.09.2020 dhe 18.09.2020.

Procesverbal Nr.12 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi datë 09.10.2020, Ora 14.10

Rendi i Ditës:
1. Shqyrtimi i gjetjeve në procedurën e verifikimit për kandidatin për vendin vakant, vakancë e parakohshme në Gjykatën Kushtetuese, e shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 22.11.2019.
- Eugen Papandile
- Sonila Bejtja
2. Vendimmarrja lidhur me lejimin/ndalimin e kandidimit të kandidatëve të mësipërm.
Marrin pjesë:
1. Vitore Tusha (zv/Kryetare)
2. Fiona Papajorgji (anëtare)
3. Arta Marku (anëtare)
4. Miranda Andoni (anëtare)
5. Saida Dollani (anëtare)
6. Fatjona Memcaj (anëtare)
7. Ludovik Dodaj (anëtar)
Merr pjesë, si vëzhgues i përhershëm:
1. Avokati i Popullit, përfaqësuar nga z. Enio Haxhimihali.
Marrin pjesë, si të ftuar, përfaqësues nga subjektet e treguara në nenin 233/2 të ligjit nr. 115/2016:
1. Z. Bledar Dervishaj dhe znj. Katrin Treska, përfaqësues me autorizim të Presidentit të Republikës së Shqipërisë.
2. Znj. Mimoza Arbi, përfaqësuese me autorizim e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë.

Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 15.10.2020

Rendi i ditës:
Shqyrtimi i projektvendimit “Për një shtesë në vendimin nr. 5, datë 20.12.2018, të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Mbi caktimin me short të mandatit 3-vjeçar të anëtarëve gjyqtarë dhe anëtarëve jogjyqtarë”” (shtyrë nga mbledhja e datës 14.10.2020).

Mbledhja Plenare NR.73 e KLP-së datë 15 Tetor 2020, Ora: 11:00

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes plenare të datës 06.10.2020.
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes plenare të datës 13.10.2020.
3. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të prokurores Irena Çunoti, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, të ushtrojë funksionin e prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Korçë.
4. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të prokurores Ollga Visi, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Korçë, të caktohet përkohësisht të ushtrojë funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Korçë.
5. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të prokurorit Gjon Fusha, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër, të caktohet përkohësisht të ushtrojë funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër.
6. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e anëtarit zëvendësues, të “Komisionit për Vlerësimin e Programit të Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë”.
7. Miratimi i projektvendimit” Për emërimin si prokuror dhe caktimin në detyrë të z. Gazmend Frëngu”.
8. Miratimi i projektvendimit” Për emërimin si prokuror dhe caktimin në detyrë të Enkeleda Hoxha”.
9. Miratimi i projektvendimit” Për lejimin e veprimtarisë jashtë funksionit, për prokuroren Znj. Enkeleda Millonai”.
10. Miratimi i projektvendimit” Për miratimin e pjesëmarrjes së prokurorëve në aktivitetet trajnuese të Shkollës së Magjistraturës për vitin akademik 2020-2021”.
11. Miratimi i projektvendimit” Për shpalljen e vendeve vakanda për drejtues të prokurorive të juridiksionit të përgjithshëm nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë”.
12. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime.).

Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 14.10.2020

Rendi i ditës:
Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së ILD-së për fillimin e procedimit disiplinor në ngarkim të magjistratit {...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë. (shtyrë nga mbledhja e datës 02.10.2020).

Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 13.10.2020

Rendi i ditës:
Caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në Gjykatën e Apelit Korçë dhe Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.