Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Miratuar me ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 të Kuvendit Popullor.
Miratuar me referendum më 22.11.1998
Shpallur me dekretin nr. 2260, datë 28.11.1998 të Presidentit të Republikës, Rexhep Mejdani
Ndryshuar me ligjin nr. 9675, datë 13.1.2007
Ndryshuar me ligjin nr. 9904, datë 21.4.2008
Ndryshuar me ligjin nr. 88/2012, datë 18.09.2012
Ndryshuar me ligjin nr. 137/2015, datë 17.12.2015
Ndryshuar me ligjin nr. 76/2016, datë 22.07.2016

LIGJ Nr.76/2016

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8417, DATË 21.10.1998,
“KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

Marrë 24.10.2019 nga: Qendra e Botimeve Zyrtare

LIGJ Nr. 137/2015

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 8417, DATË 21.10.1998,
“KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

Marrë 24.10.2019 nga: Qendra e Botimeve Zyrtare

LIGJ Nr. 88/2012

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8417, DATË 21.10.1998
“KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

Marrë 24.10.2019 nga: Qendra e Botimeve Zyrtare

LIGJ Nr.9904, datë 21.4.2008

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8417, DATË 21.10.1998 “KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

Marrë 24.10.2019 nga: Qendra e Botimeve Zyrtare

L I G J Nr.9675, datë 13.1.2007

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8417, DATË 21.10.1998
“KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”

Marrë 24.10.2019 nga: Qendra e Botimeve Zyrtare