Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

RREGULLORE E KLP

PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN, EMËRIMIN SI MAGJISTRAT DHE CAKTIMIN NËPOZICION TË KANDIDATËVE PËR PROKURORË, SI DHE PËR ZHVILLIMIN E KARRIERËS SË PROKURORËVE

RREGULLORE

PËR VEPRIMTARINË E KOLEGJIT TË POSAÇËM TË APELIMIT TË GJYKATËS KUSHTETUESE
Miratuar me vendimin nr. 1, datë 17.07.2017 të Mbledhjes së Gjyqtarëve
Ndryshuar me vendimin nr. 23, datë 06.06.2018 të Mbledhjes së Gjyqtarëve
Ndryshuar me vendimin nr. 5, datë 31.01.2019 të Mbledhjes së Gjyqtarëve
Ndryshuar me vendimin nr. 15, datë 28.06.2019 të Mbledhjes së Gjyqtarëve

RREGULLORE E KLP

PËR PAGESAT E PROKURORËVE PËR PUNËN E KRYER JASHTË ORARIT ZYRTAR

RREGULLORE E KLP

RREGULLORE PËR CAKTIMIN E PËRKOHSHËM TË PROKURORËVE

RREGULLORE E KLP

RREGULLORE PËR CAKTIMIN E PËRKOHSHËM TË PROKURORËVE

RREGULLORE E KLP

PËR VEPRIMTARITË JASHTË FUNKSIONIT TË PROKURORËVE