Monitorim Reforma

Në këtë Rubrikë do të publikohen Raporte dhe Dokumente që bëjnë të njohura rezultate, konkluzione dhe rekomandime të organizmave dhe institucioneve jashtë sistemit. Këto raporte kanë në fokus procese që lidhen me Reformimin e Drejtësisë dhe kontrollin apo Promovimin e Individëve pjesë e Sistemit të Drejtësisë.

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit, datë: Prill 2018 – Mars 2019

Raport Monitorues i Komitetit Shqiptar të Helsinkit

Krijimi dhe Funksionimi i Organeve të Reja të Qeverisjes së Drejtësisë Referuar gjetjeve të monitorimit në periudhën Prill 2018 – Mars 2019

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit, datë: Nëntor 2018

Raport Studimor i Komitetit Shqiptar të Helsinkit

Për vendimmarrjen e institucioneve të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve Për periudhën shkurt - tetor 2018

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit, datë: Janar 2017 - Qershor 2018

Raport Studimor i Komitetit Shqiptar të Helsinkit

Monitorim i Procesit të Vettingut të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në periudhën Janar 2017 - Qershor 2018

Më shumë

img

Nga: Ministria e Drejtesise, datë: Janar - Shtator 2019

Raport Monitorimi i Ministrisë së Drejtësisë Janar - Shtator 2019

Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë

Më shumë

img

Nga: Avokati i Popullit, datë: Dhjetor 2018

Raport Monitorimi i publikuar nga Avokati i Popullit

Mbi procedurën e hedhjes së shortit për zgjedhjen e anëtarëve te KED, Zhvilluar nga Kuvendi i Republikës në datën 07.12.2017

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit, datë: 5 Dhjetor 2018

Raport i Pjesshëm i Komitetit Shqiptar të Helsinkit

Për monitorimin e ngritjes së Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED)

Më shumë