Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Strategjia e Reformës në Sistemin e Drejtësisë, Projekt 24 korrik 2015

Strategjia e Reformës në Sistemin e Drejtësisë dhe Plani i Veprimit për zhvillimin e strategjisë për reformimin e sistemit të drejtësisë në Shqipëri janë hartuar nga Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë me asistencën e Sekretariatit Teknik, në përmbushje të fazës së dytë të veprimtarisë së Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë.

Analiza e Sistemit të Drejtësisë, informacion i detajuar sipas sektorëve të Sistemit të Drejtësisë

Dokument Analitik, Janar 2015