Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Mbledhja Plenare NR.74 e KLP-së datë 27 Tetor 2020, Ora: 11:00

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes plenare të datës 15.10.2020.
2. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të prokurores Afërdita Ndoi, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, të ushtrojë funksionin e prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës”.
3. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të prokurorit Albert Murçaj, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, të caktohet përkohësisht të ushtrojë funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër”.
4. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të prokurorit Lazër Çardaku, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, të ushtrojë funksionin e prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër”.
5. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të prokurorit Lorenc Mërkuri, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë, të caktohet përkohësisht të ushtrojë funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë”.
6. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të prokurorit Erion Çela, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë, të caktohet përkohësisht të ushtrojë funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë”.
7. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të prokurorit Asllan Bajramaj, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Përmet, të caktohet përkohësisht të ushtrojë funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Përmet”.
8. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të prokurorit Brahim Dragjoshi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër, të caktohet përkohësisht të ushtrojë funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër”.
9. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të prokurorit Ludovik Doda, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Durrës, të caktohet përkohësisht të ushtrojë funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës”.
10. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të një prokurori në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë”.
11. Miratimi i projektvendimeve “Për miratimin e relacioneve për përfundimin e verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatitëve për programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2020-2021”.
12. (Miratimi në parim) i projekt-rregullores “Për mënyrën e kompensimit për orët shtesë të punës të kryera nga nëpunësit civilë të prokurorisë”.
13. Miratimi i projektvendimit” Për miratimin e pjesëmarrjes së prokurorëve në aktivitetet trajnuese të Shkollës së Magjistraturës për vitin akademik 2020-2021”.
14. Miratimi i projektvendimit “Për një ndryshim në vendimin nr.171 datë 27.09.2019 “Miratimi i rregullores për proçedurën e verifikimit të kushteve të kritereve ligjore për rekrutimin , emërimin si magjistrat dhe caktimin në pozicion të kandidatëve për prokuror”.
15. Miratimi i projektvendimit “Për shpalljen e vendeve vakante për Drejtues të prokurorive të juridiksionit të përgjithshëm nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë”.
16. Miratimi i projektvendimit “Për ngritjen e Komisionit ad hoc pёr shqyrtimin e rasteve të qëndrimit publik të Këshillit të Lartë të Prokurorisë në mbrojtje të cënimit të figurës së prokurorit”.
17. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime.).

Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 26.10.2020

Rendi i ditës:
Caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.

Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 21.10.2020

Rendi i ditës:
Caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet dhe në Gjykatën e Apelit Korçë, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.

Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 21.10.2020

Rendi i ditës:
Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së ILD-së për fillimin e procedimit disiplinor në ngarkim të magjistratit {...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë (vazhdim i mbledhjes plenare datë 14.10.2020).

Procesverbal Nr.13 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi datë 20.10.2020, Ora 14.00

Rendi i Ditës:
1. Zhvillimi i procedurës së shortit për caktimin e anëtareve relatorë për ndjekjen e procedurave të verifikimit, vlerësimit , pikëzimit dhe renditjes së kandidatëve për vendin vakant, vakancë e parakohshme në Gjykatën Kushtetuese, shpallur në datën 07.02.2018, rishpallur në datën 27.09.2019 dhe rishpallur përsëri nga Presidenti i Republikës me Dekretin nr. 11742, datë 24.09.2020, për shkak të mbarimit para kohe të mandatit të gjyqtarit Besnik Imeraj.
2. Të tjera.
Marrin pjesë:
1. Vitore Tusha (zv/kryetar)
2. Fiona Papajorgji (anëtare)
3. Arta Marku (anëtare)
4. Saida Dollani (anëtare) 5. Fatjona Memçaj (anëtare) 6. Ludovik Dodaj (anëtar) 7. Marsida Xhaferllari (anëtar zëvendësuese) 8. Bilbil Mete (anëtar zëvendësues)
Merr pjesë, si vëzhgues i përhershëm:
1. Avokatit i Popullit, përfaqësuar me autorizim nga Enio Haxhimihali.
Marrin pjesë, si të ftuar, përfaqësues nga subjektet e treguara në nenin 233/2 të ligjit nr. 115/2016:
1. Bledar Dervishaj dhe Katrin Treska, përfaqësues me autorizim të Presidentit të Republikës.
2. Mimoza Arbi, përfaqësuese me autorizim e Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë.
3. Michele Lacomy, përfaqësuese e OPDAT-it.

Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 20.10.2020

Rendi i ditës:
Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së ILD-së për fillimin e procedimit disiplinor në ngarkim të magjistratit {...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.