Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Procesverbal Seance Parlamentare të Kuvendit.

LEGJISLATURA X - SEANCA E DITËS SË ENJTE, 15 QERSHOR 2023, TIRANË.

Rendi i ditës: 1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 08.06.2023 (neni 44, pika 2 e Rregullores).
2. Njoftime (neni 44, pika 3 e Rregullores).
3. Raporti vjetor i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2022 (neni 39 i ligjit nr. 9049/2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i ndryshuar”” dhe neni 103 i Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratimin e projektrezolutës).
4. Raporti vjetor i Departamentit të Administratës Publike për vitin 2022 (ligji nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar””, si dhe neni 103 i Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratimin e projektrezolutës).
5. Raporti vjetor i veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2022 (neni 24 i ligjit nr. 9121/2003 “Për Autoritetin e Konkurrencës” dhe neni 103 i Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratimin e projektrezolutës).
6. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë (huamarrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe KfW Frankfurt am Main (KfW) për programin “Për menaxhim të qëndrueshëm dhe miqësor me klimën në sektorin e mbetjeve të ngurta”” (në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, pika 1, shkronja “ç”, të Kushtetutës, dhe neneve 55 dhe 73- 77 të Rregullores, shumicë absolute votash për miratim).
7. Projektligji “Për pranimin e protokollit për dryshimin e marrëveshjes së Marrakeshit për themelimin e Organizatën Botërore të Tregtisë, marrëveshja për subvencionet e peshkimit” (në mbështetje të neneve 78 dhe 83, dhe 121, pika 1, të Kushtetutës, dhe neneve 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë absolute votash për miratim).
8. Projektligji “Për qeverisjen elektronike” (në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, dhe neneve 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshte votash për miratim).
9. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar (në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, dhe neneve 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim).
10. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës.

Procesverbal Seance Parlamentare të Kuvendit.

LEGJISLATURA X - SEANCA E DITËS SË HËNË, 5 QERSHOR 2023, TIRANË.

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 25.05.2023 dhe procesverbalit të seancës së posaçme të datës 01.06.2023.
2. Njoftime.
3. Diskutime për çështje të evidentuara nga zgjedhësit.

Procesverbal Seance Parlamentare të Kuvendit.

LEGJISLATURA X - SEANCA E DITËS SË ENJTE, 1 QERSHOR 2023, TIRANË (Seancë e Posaçme).

Rendi i ditës:
1. Fjala e nënkryetares së Kuvendit, zonjës Ermonela Felaj (Valikaj).
2. Fjala përshëndetëse e Presidentes së Republikës së Hungarisë, Shkëlqesisë së Saj, zonjës Katalin Novák.

Procesverbal Seance Parlamentare të Kuvendit.

LEGJISLATURA X - SEANCA E DITËS SË ENJTE, 25 MAJ 2023, TIRANË.

Rendi i ditës
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 18.5.2023 (neni 44, pika 2 e Rregullores së Kuvendit).
2. Njoftime (neni 44, pika 3 e Rregullores së Kuvendit).
3. Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9584, datë 17.07.2006 “Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj”, i ndryshuar” (në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës dhe neneve 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim).
4. Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar”.
5. Projektligji “Për kompetencat për caktimin e pagave, trajtimeve të tjera financiare dhe përfitimeve të të punësuarve në institucionet e administratës publike, si dhe të pagës bazë minimale në shkallë vendi”.
6. Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 25/2022 “Për mbështetjen dhe zhvillimin e startup-eve” (në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, dhe 155 të Kushtetutës dhe neneve 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim).
7. Akti normativ nr. 1, datë 27.4.2023 “Për një shtesë në ligjin nr.8952, datë 10.10.2002 “Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë”, i ndryshuar”.
8. Projektvendimi “Për emërimin në detyrë të një anëtari të Këshillit të Statistikave.
9. Projektvendimi “Për emërimin në detyrë të një anëtari të Këshillit të Statistikave.
10. Projektvendimi “Për emërimin në detyrë të një anëtari të Këshillit të Statistikave.
11. Projektvendimi “Për emërimin në detyrë të një anëtari të Këshillit të Statistikave.
12. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës.

Procesverbal Seance Parlamentare të Kuvendit.

LEGJISLATURA X - SEANCA E DITËS SË ENJTE, 18 MAJ 2023, TIRANË.

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 13.04.2023 (neni 44, pika 2 e Rregullores së Kuvendit).
2. Njoftime (neni 44, pika 3 e Rregullores së Kuvendit).
3. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë (huamarrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe KfW Frankfurt am Main (KfW) e Fondit Shqiptar të Zhvillimit (FSHZH), (agjencia e zbatimit të projektit.
4. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Malit të Zi për ndërtimin e urës ndërkufitare mbi lumin Buna/Bojana”.
5. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës.

Procesverbal Seance Parlamentare të Kuvendit.

LEGJISLATURA X - SEANCA E DITËS SË ENJTE, 13 PRILL 2023, TIRANË.

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 30.03.2023 (neni 44, pika 2 e Rregullores).
2. Njoftime (neni 44, pika 3 e Rregullores).
3. Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9975, datë 28.07.2008, “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar”.
4. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 97/2013 “Për mediet audiovizive në Republikën e Shqipërisë””, i ndryshuar”.
5. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë (huamarrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe KfW Frankfurt am Main (KfW) e Fondit Shqiptar të Zhvillimit (FSHZH), (agjencia e zbatimit të projektit), për projektin “Zhvillimi i integruar rajonal”.
6. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Malit të Zi për ndërtimin e urës ndërkufitare mbi lumin Buna/Bojana.
7. Projektvendimi “Për miratimin e fondit për financimin e partive pjesëmarrëse në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të vitit 2023 (në mbështetje të nenit 78 të Kushtetutës, si dhe nenit 88, pika 1 e ligjit nr. 10 019, datë 28.12.2008.
8. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës.