Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

LIGJ Nr. 30/2020 datë 16.4.2020

Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 9, datë 25.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19.

Marrë në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë Nr. 86, Datë. 13/05/2020.

AKT NORMATIV Nr.9, datë 25.03.2020

PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA NË FUSHËN E VEPRIMTARISË GJYQËSORE, GJATË KOHËZGJATJES SË GJENDJES SË EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19

Ligj nr. 15/2020

“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”

Data e miratimit: 12/02/2020

Marrë në datë 05.03.2020 nga: KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Ligj nr. 14/2020

“Për një shtesë në ligjin nr. 8577, datë 10.2.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, të ndryshuar”

Data e miratimit: 12/02/2020.

Marrë në datë 05.03.2020 nga: KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

LIGJ Nr. 96/2016

LIGJ Nr. 96/2016
(ndryshuar me ligjin nr. 48/2019)
PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Marrë 23.10.2019 nga: KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

LIGJ Nr. 115/2016

LIGJ Nr. 115/2016
(ndryshuar me ligjin nr. 47/2019)
PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Marrë 19.10.2019 nga: KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË