Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

V E N D I M Nr. 914, datë 29.12.2014

PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK,
I NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR. 402, DATË 13.05.2015,
ME VENDIMIN NR. 823, DATË 23.11.2016,
ME VENDIMIN NR. 797, DATË 29.12.2017
DHE ME VENDIMIN NR. 80 DATË 14.2.2018

Marrë 24.10.2019 nga: Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave

VENDIM Nr. 574, datë 09.10.2017

PËR PËRCAKTIMIN E PAGESËS MUJORE SHTESË PËR SHKAK TË VËSHTIRËSISË, PËR ANËTARËT E INSTITUCIONEVE TË RIVLERËSIMIT

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 773, datë 02.11.2016

Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2017–2020 dhe të planit të saj të veprimit