Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

LIGJ Nr. 7895, datë 27.1.1995

KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Ndryshuar me: ligjet nr. 8175, datë 23.12.1996;
nr. 8204, datë 10.4.1997;
nr. 8279, datë 15.1.1998;
nr. 8733, datë 24.1.2001;
nr. 9017, datë 6.3.2003;
nr. 9030, datë 13.3.2003;
nr. 9086, datë 19.6.2003;
nr. 9188, datë 12.2.2004;
nr. 9275, datë 16.9.2004;
nr. 9686, datë 26.2.2007;
nr. 9859, datë 21.1.2008;
nr. 10 023, datë 27.11.2008;
nr. 23/2012, datë 1.3.2012;
nr. 144, datë 2.5.2013;
nr. 98, datë 31.7.2014;
nr. 176/2014, datë 18.12.2014;
nr. 135/ 2015, datë 5.12.2015;
nr. 82/2016, datë 25.7.2016;
nr. 36/2017, datë 30.3.2017;
nr. 89/ 2017, datë 22.5.2017;
nr. 44/2019, datë 18.07.2019
vendimet e Gjykatës Kushtetuese: nr. 13, datë 29.5.1997;
nr. 46, datë 28.8.1997;
nr. 58, datë 5.12.1997;
nr. 65, datë 10.12.1999;
nr. 11, datë 2.4.2008;
nr. 19, datë 1.6.2011;
nr. 47, datë 26.7.2012
dhe nr. 9, datë 26.2.2016

Marrë 24.10.2019 nga: KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

LIGJ Nr.7905, datë 21.3.1995

KODI I PROCEDURËS PENALE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
(ndryshuar me ligjet: nr. 7977, datë 26.7.1995,
nr. 8027, datë 15.11.1995,
nr. 8180, datë 23.12.1996,
nr. 8460, datë 11.2.1999,
nr. 8570, datë 20.1.2000,
nr.8602, datë 10.4.2000,
nr. 8813, datë 13.6.2002,
nr.9085, datë 19.6.2003,
nr. 9187, datë 12.2.2004,
nr. 9276, datë 16.9.2004,
nr. 9911, datë 5.5.2008,
nr. 10 054, datë 29.12.2008,
nr. 145/2013, datë 2.5.2013,
nr. 21/2014, datë 10.3.2014,
nr.99/2014, datë 31.7.2014,
nr. 35/2017, datë 30.3.2017;
vendimet e Gjykatës Kushtetuese nr. 55, datë 21.11.1997,
nr. 15, datë 17.4.2003 dhe
nr. 31, datë 17.5.2012)
(i përditësuar)
Marrë 24.10.2019 nga: Qendra e Botimeve Zyrtare

LIGJ Nr. 8116, datë 29.3.1996

KODI I PROCEDURËS CIVILE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
ndryshuar me ligjet nr. 8431, datë 14.12.1998;
nr. 8491, datë27.5.1999;
nr. 8535, datë 18.10.1999;
nr. 8812, datë 17.5.2001;
nr. 9062, datë 8.5.2003;
nr. 9953, datë 14.7.2008;
nr. 10 052,datë 29.12.2008;
nr. 49/2012, datë 19.4.2012;
nr. 122/2013, datë 18.4.2013;
nr. 160/2013, datë 17.10.2013;
nr. 114/2016,datë 3.11.2016;
nr. 38/2017, datë 30.3.2017)
(i përditësuar)

Marrë 24.10.2019 nga: Qendra e Botimeve Zyrtare

KODI I ETIKËS GJYQËSORE

Një pushtet gjyqësor efektiv dhe i pavarur është i domosdoshëm për drejtësinë dhe shtetin e së drejtës. Gjyqtarët duhet të marrin pjesë në procesin e përcaktimit, respektimit dhe zbatimin e standardeve të larta të sjelljes dhe duhet të ruajnë një pozicion që e bën të mundur pavarësinë, paanësinë dhe drejtësinë e tyre si gjyqtare. Rregullat që burojnë nga Kodi i Etikës Gjyqësore hartohen për të ndihmuar në arritjen e këtyre qëllimeve dhe për të përmbushur standarde të tilla të sjelljes së gjyqtarëve në realizimin e funksioneve të shtetit të së drejtës.

Marrë 24.10.2019 nga: Gjykata e Lartë

LIGJ Nr. 44/2015

KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Marrë 23.10.2019 nga: Këshilli i Emërimeve në Drejtësi