Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 02.12.2020

Rendi i ditës:
Për caktimin e gjyqtarit të Skemës së Delegimit z.Erjon Çela, për gjykimin e një çështjeje gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.

Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 01.12.2020

Rendi i ditës:
Caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në Gjykatën e Administrative të Apelit, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.

Procesverbal Nr.16 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi datë 26.11.2020, Ora 16.05

Rendi i ditës:
1. Shqyrtimi i gjetjeve në procedurën e verifikimit për kandidatët për vendin vakant, vakancë e parakohshme në Gjykatën Kushtetuese, e shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 07.02.2018 dhe rishpallur në datat 27.09.2019 dhe 24.09.2020:
- Aldona Sylaj,
- Ardita Buna (Alsula),
- Shaqir Hasanaj.
2. Shqyrtimi i gjetjeve në procedurën e verifikimit për kandidatët për vendin vakant, vakancë e parakohshme në Gjykatën Kushtetuese, e shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë në datën 28.08.2018 dhe rishpallur në datat 21.08.2019 dhe 24.09.2020:
- Ardita Buna (Alsula).
3. Vendimmarrja lidhur me lejimin/ndalimin e kandidimit të kandidatëve të mësipërm.

Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 26.11.2020

Rendi i ditës:
Miratimi i procesverbaleve të datave 24.09.2020, 28.09.2020, 30.09.2020, 01.10.2020, 02.10.2020, 07.10.2020, 09.10.2020, 12.10.2020, 12.10.2020 (ora 14:30), 13.10.2020, 14.10.2020, 15.10.2020, 19.10.2020, 20.10.2020, 21.10.2020, 21.10.2020 (ora 17:00), dhe 26.10.2020.

Procesverbal Nr.15 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi datë 23.11.2020, Ora 11.00

Rendi i Ditës :
1. Miratimi i procesverbalit të përmbledhur të mbledhjes të KED-së të datës 02.11.2020.
2. Shqyrtimi i gjetjeve në procedurën e verifikimit për kandidatët për vendin vakant, vakancë e parakohshme në Gjykatën Kushtetuese, e shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 22.11.2019:
- Eugen Papandile,
- Zhaklina Peto.
3. Shqyrtimi i gjetjeve në procedurën e verifikimit për kandidatët për vendin vakant, vakancë e parakohshme në Gjykatën Kushtetuese, e shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 07.02.2018 dhe rishpallur në datat 27.09.2019 dhe 24.09.2020:
- Aleksandër Toma,
- Altin Binaj.
- Eugen Papandile,
- Ilir Haznedari,
- Orkida Totojani.
4. Shqyrtimi i gjetjeve në procedurën e verifikimit për kandidatët për vendin vakant, vakancë e parakohshme në Gjykatën Kushtetuese, e shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë në datën 28.08.2018 dhe rishpallur në datat 21.08.2019 dhe 24.09.2020:
- Altin Binaj,
- Ilir Haznedari.
5. Vendimmarrja lidhur me lejimin/ndalimin e kandidimit të kandidatëve të mësipërm.

Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 20.11.2020

Rendi i ditës:
Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë pranë Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr.91, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska).