Buxheti Gjyqësor

Buxheti është kategori informacioni në databazën Akses Info Drejtësi. Këtu janë vendosur dokumente që përkojnë me buxhetin e Sektorit Drejtësi planifikim, konsolidim dhe auditime.

Regjistri i parashikimit të procedurave të Prokurimit Publik për vitin kalendarik 2020 – KPA.

Kolegji i Posaçëm i Apelimit.

Më shumë

Plan - Thesari për vitin 2020 - KPA.

Marrë nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit.

Më shumë

Tabela e detajimit te investimeve per vitin 2020 ( KPA.)

Marrë nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit.

Më shumë

Tabela e detajimit të Buxhetit për vitin 2020 ( Shpenzimet Korrente ) - KPA

Marrë nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit.

Më shumë

Buxheti vjetor i miratuar për vitin 2020, KPA.

Marrë nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit.

Më shumë

TABELA E DETAJIMIT TE BUXHETIT PER VITIN 2020, KLP.

Marrë nga Keshilli i Larte i Prokurorise.

Më shumë

Programi Buxhetor Afatmesëm, KPL.

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2020-2022. Marre nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë..

Më shumë

Pasqyra e rialokimit të fondit për ruajtjen e godinave sipas gjykatave bashkëlidhur Vendimit Nr.116 datë 05.03.2020.

Pasqyra e detajuar mbi afatet e kontratave ekzistuese dhe fondet e nevojshme

Më shumë

VENDIM Nr. 116 i KLGJ datë 05.03.2020

PËR RIALOKIMIN E FONDEVE PËR SHËRBIMIN E RUAJTJES DHE SIGURISË SË GODINAVE TË GJYKATAVE

Më shumë

Tabela shoqeruese e detajimit te buxhetit 2020 (5)

Republika e Shqiperise
Keshilli i Larte Gjyqesor
Tabela e parashikimit te te ardhurave per vitin 2020.

Më shumë

Tabela shoqeruese e detajimit te buxhetit 2020 (4)

Republika e Shqiperise
Keshilli i Larte Gjyqesor
Detajimi i fondit per shpenzime korrente per vitin 2020.

Më shumë

Tabela shoqeruese e detajimit te buxhetit 2020 (3)

Republika e Shqiperise
Keshilli i Larte Gjyqesor
Detajimi i fondeve buxhetore ne shpenzime operative per vitin 2020.

Më shumë