Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLGJ-së Nr. 338, datë 24.09.2020

Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për dhënien e statusit të nëpunesit civil gjyqësor, punonjësve në detyrë në gjykata.

Vendim i KPK-se Nr: 436 date 9.9.2021

Subjekti i rivlerësimit: Z. Piro Sota, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier.

- Vendim i KPK-se Nr: 427 date 29.7.2021

Subjekti i rivlerësimit: Znj. Denisa Asko, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 15.9.2021

Vendim i KPK-se Nr: 425 date 21.7.2021

Subjekti i rivlerësimit: Z. Arben Smaçi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.

Eshte vendosur nga Komisioni shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit

Vendim i KPK-se Nr: 424 date 15.7.2021

Subjekti i rivlerësimit: Z. Isa Jata, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Vendim i Ndërmjetëm i KPK - date 14.07.2021

Per subjektin e rivlerësimit: Znj. Riselda Fishta, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë.

(Pezulluar per një periudhë një-vjeçar sipas Vendimit te Ndërmjetëm te KPK-se date 14.7.2021. ).