Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KPK-së Nr:. 295 datë 16.09.2020

- Subjekti i rivlerësimit: Z. Moisi Duda, prokuror në Prokurorinë e Apelit Durrës.

Është vendosur konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KPK-së Nr:. 289 datë 06.08.2020

- Subjekti i rivlerësimit: Znj. Lindita Hoxha, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Shkodër.

Është vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KLGJ-së Nr. 5, datë 20.12.2018

Për caktimin me short të mandatit 3-vjecar të anëtarëve gjyqtar dhe jogjyqtarë
(konsoliduar me vendimin e KLGJ-së nr. 448, datë 15.10.2020)

Vendim i KPK-së Nr:. 275 datë 20.07.2020

- Subjekti i rivlerësimit: Znj. Enkeleda Osmani (Xhengo), prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

Është vendosur konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KLGJ-së Nr. 447, datë 14.10.2020

Për kualifikimin e kandidates znj. {…} dhe vijimin e procedurave të emërimit në Gjykatën e Lartë, për tre pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile, të shpallura me Vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 85, nr. 86 dhe nr. 87, datë 26.02.2020.

Vendim nr.213 i KLP-së datë 13.10.2020

Për përllograitjen e mandatit të anëtarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë