Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VENDIM i KLGJ Nr. 143, datë 22.04.2020

PËR RIFILLIMIN E VEPRIMTARISË DHE SHËRBIMEVE GJYQËSORE

VENDIM i KLGJ Nr. Nr. 142, datë 22.04.2020

PËR RIFILLIMIN E VEPRIMTARISË SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NË KUSHTET E LEHTËSIMIT TË MASAVE TË MARRA PËR KUFIZIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19

VENDIM i KLGJ Nr. 132, datë 06.04.2020

PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

VENDIM i KLGJ Nr.133, datë 06.04.2020

PËR VIJIMIN E PEZULLIMIT TË VEPRIMTARISË DHE SHËRBIMEVE GJYQËSORE NË TË GJITHA GJYKATAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

VENDIM i KLGJ Nr. 129, datë 30.03.2020

PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

VENDIM i KLGJ Nr.130, Datë 30.03.2020

PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM DHE TRANSFERIMIN E GJYQTARIT Z. ARDIT MUSTAFAJ