Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Procesverbal Nr.20 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi datë 22.12.2020, Ora 14.00

Rendi i Ditës :
1. Shpallja e fillimit të procedurës së vlerësimit, pikëzimit dhe të renditjes së kandidatëve në vendin vakant në gjykatën Kushtetuese, vakancë e parakohshme,e shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 07.02.2018, rishpallur në datën 27.09.2019 dhe rishpallur në datën 24.09.2020.
2. Relatimi për procedurën e ndjekur për vlerësimin e kandidaturës së kandidatëve të lejuar:
-Altin Binaj.
-Aleksandër Toma.
-Përparim Kalo.
3 .Zhvillimi i intervistës me kandidatët e lejuar për vendin vakant në Gjykatën Kushtetuese të shpallur vakancë e parakohshme,e shpallur nga Presidenti i Republikësnë datën 07.02.2018, rishpallur në datën 27.09.2019 dhe rishpallur në datën 24.09.2020, si më poshtë:
-Aleksandër Toma.
-Përparim Kalo.
4. Vlerësimi, pikëzimi dhe renditja për kandidatët e lejuar.
5. Diskutimi dhe miratimi i listës përfundimtare të renditjes, si dhe i raportit përkatës.

Procesverbal Nr.19 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi datë 21.12.2020, Ora 12.00

Rendi i Ditës:
Miratimi i procesverbalit të përmbledhur të mbledhjes të KED-së të datës 11.12.2020 dhe të datës 14.12.2020.
Marrin pjesë :
1. Vitore Tusha (zv/kryetar)
2. Fiona Papajorgji (anëtare)
3. Arta Marku (anëtare)
4. Miranda Andoni (anëtare)
5. Saida Dollani (anëtare)
6. Ludovik Dodaj (anëtar)
7. Fatjona Memçaj
Merr pjesë, si vëzhguese e përhershme:
1. Avokati i Popullit, përfaqësuar me autorizim nga Enio Haxhimihali.
Marrin pjesë, si të ftuar, përfaqësues nga subjektet e treguar në nenin 233/2 të ligjit nr. 115/2016:
1. Bledar Dervishaj, përfaqësues me autorizim i Presidentit të Republikës.
Merr pjesë përfaqësuesja e OPDAT.
1. Klodiana Vogli.

Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 21.12.2020

Rendi i ditës:
Caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Mat, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.

Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 16.12.2020

Rendi i ditës:
1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional viti kalendarik 2019, për gjyqtarët që kanë plotësuar kriteret ligjore të kandidimit për ngritje në detyrë”, përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore Brikena Ukperaj). 2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e vlerësimit 2017-2019, për gjyqtaren {...}, e cila ka plotësuar kriteret ligjore të kandidimit për ngritje në detyrë në gjykatën e apelit”, përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore Brikena Ukperaj).

Procesverbal Nr.18-2 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi datë 14.12.2020, Ora 12.00

Rendi i Ditës:
Këshilli i Emërimeve në Drejtësi (KED), vijon mbledhjen, sipas rendit të ditës të datës 11.12.2020, në lidhje me diskutimin dhe miratimin e listës përfundimtare të renditjes, si dhe raportin përkatës, të cilat do të dërgohen më pas pranë organit të emërtesës..............
Marrin pjesë:
1. Vitore Tusha, (zëvendëskryetare)
2. Fiona Papajorgji, (anëtare)
3. Arta Marku, (anëtare)
4. Miranda Andoni, (anëtare)
5. Saida Dollani, (anëtare)
6. Ludovik Dodaj, (anëtar)
7. Fatjona Memçaj, (anëtare)
Merr pjesë, si vëzhgues i përhershëm:
1. Avokati i Popullit, përfaqësuar me autorizim nga Enio Haxhimihali.
Marrin pjesë, si të ftuar, përfaqësues nga subjektet e treguara në nenin 233/2 të ligjit nr. 115/2016:
1. Bledar Dervishaj, përfaqësues me autorizim i Presidentit të Republikës.
2. Mimoza Arbi, përfaqësuese me autorizim e Kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë.

Procesverbal Nr.18-1 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi datë 11.12.2020, Ora 13.00

Rendi i Ditës:
1. Miratimi i procesverbalit të përmbledhur të mbledhjes së datës 20.10.2020, procesverbalit të shortit, si dhe i procesverbalit të përmbledhur të mbledhjes së datës 07.12.2020.
2. Shqyrtimi i gjetjeve në procedurën e verifikimit për kandidatët për vendin vakant, vakancë e parakohshme në Gjykatën Kushtetuese, e shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 07.02.2018 dhe rishpallur në datat 27.09.2019 dhe 24.09.2020:
- Klajdi Mone,
- Përparim Kalo.
3. Vendimmarrja lidhur me lejimin/ndalimin e kandidimit të kandidatëve të mësipërm.
4. Shpallja e fillimit të procedurës së vlerësimit, pikëzimit dhe të renditjes së kandidatëve në vendin vakant në Gjykatën Kushtetuese, vakancë e parakohshme, e shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë në datën 28.08.2018 dhe rishpallur në datat 21.08.2019 dhe 24.09.2020.
5. Miratimi i ekspertit të gjuhës së huaj në funksion të realizimit të intervistave me kandidatin e lejuar.
6. Relatimi për procedurën e ndjekur për vlerësimin e kandidaturës së kandidatit të lejuar.
7. Zhvillimi i intervistës me kandidatin për vendin vakant në Gjykatën Kushtetuese të shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë në datën 28.08.2018 dhe rishpallur në datat 21.08.2019 dhe 24.09.2020, si më poshtë:
- Altin Binaj.
8. Vlerësimi, pikëzimi dhe renditja për kandidatin e lejuar.
9. Diskutimi dhe miratimi i listës përfundimtare të renditjes, si dhe i raportit përkatës.