Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

PROCESVERVBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR (Mbajtur, më 06.02.2020)

RENDI I DITËS:
1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor të datave: 16.01.2020 dhe 23.01.2020.

PROCESVERVBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR (Mbajtur, më 30.01.2020)

RENDI I DITËS: 1. Shqyrtimi i projektvendimit "Për miratimin e pjesëmarrjes së gjyqtarëve në trajnimin vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës për periudhën janar-mars 2020", i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale.

PROCESVERVBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR (Mbajtur, më 29.01.2020)

RENDI I DITËS:
1. Ceremonia e betimit të gjyqtarëve të emëruar më datë 09.01.2020.

PROCESVERVBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR (Mbajtur, më 23.01.2020)

RENDI I DITËS:
1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për procedurën e verifikimit të plotësimit të kushteve dhe kritereve ligjore të rekrutimit të kandidatit për kancelar, për këshilltar ligjor në Gjykatën e Lartë dhe për ndihmës ligjor në gjykatat e apelit”.

PROCESVERVBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR (Mbajtur, më 21.01.2020)

RENDI I DITËS:
1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për gjyqtarët e gjykatave me juridiksion të përgjit hshëm të caktuar në çështje të veçanta në gjykatat e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar”.

PROCESVERVBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR (Mbajtur, më 16.01.2020)

RENDI I DITËS:
2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për zbatimin e Vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.30, datë 14.02.2019, “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarëve për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme”, në lidhje me nevojat e Gjykatës së Apelit Korçë”.