Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Procesverbal i Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, datë 8.11.2023. Buxheti 2024.

Rendi i ditës:
1. Shqyrtimi i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2024” për institucionet publike të pavarura dhe ato kushtetuese:
2. Seancë dëgjimore me Ministrinë e Drejtësisë.
3. Seancë dëgjimore me ILDKPKI-në.
4. Seancë dëgjimore me Gjykatën Kushtetuese.
5. Seancë dëgjimore me Komisionerët Publikë
6. Seancë dëgjimore me Presidencën.

Provesverbal i Komisionit për Sigurinë Kombëtare, datë 08.11.2023. Buxheti 2024.

Rendi i ditës:
- Diskutim me Ministrinë e Mbrojtjes në lidhje me projektligjin “Për buxhetin e vitit 2024”.

Procesverbal i Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, datë 7.11.2023. Buxheti 2024.

Rendi i ditës:
Seancë dëgjimore lidhur me shqyrtimin projektligjit “Për buxhetin e vitit 2024” me institucionet: (Komision për dhënie mendimi)
1. Këshillin e Lartë Gjyqësor
2. Këshillin e Lartë të Prokurorisë
3. Inspektorin e Lartë të Drejtësisë
4. Komisionin e Pavarur të Kualifikimit
5. Kolegjin e Posaçëm të Apelimit

Procesverbal për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, datë 07.11.2023. Buxheti 2024.

Rendi i ditës:
1. Prezantimi i projektbuxhetit të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë lidhur me shqyrtimin e projektligjit “Për buxhetin e vitit 2024”.
2. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për financimin e projektit “Aftësia ripërtëritëse e parë dhe zhvillimi i gjelbër-hua për politikat e zhvillimit” (Komision për dhënie mendimi).

Provesverbal i Komisionit për Sigurinë Kombëtare, datë 07.11.2023. Buxheti 2024.

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të datave 3, 10 dhe 18 tetor 2023.
2. Diskutimi me Ministrinë e Brendshme në lidhje me projektligjin “Për buxhetin e vitit 2024”.

Procesverbal i Komisonit për Ekonominë dhe Financat, datë 07.11.2023. Buxheti 2024.

Rendi i ditës:
1. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për financimin e projektit “Aftësia ripërtëritëse e parë dhe zhvillimi i gjelbër - hua për politikat e zhvillimit”.
2. Diskutime për të ardhurat e planifikuara në projektligjin “Për buxhetin e vitit 2024”.
3. Diskutime për shpenzimet e planifikuara në projektligjin “Për buxhetin e vitit 2024”.