Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Mbledhja Plenare NR.72 e KLP-së datë 13 Tetor 2020, Ora: 10:00

Rendi i ditës:
1. Miratimi i projektvendimit “Për përllogaritjen e mandatit kushtetues si anëtarë i Këshillit të Lartë të Prokurorisë”.
2. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime.).

Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 12.10.2020

Rendi i ditës:
Shqyrtimi i projektvendimi “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të rekrutimit të kandidatit për Kancelar, për Këshilltar ose për Ndihmës Ligjor”.

Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 12.10.2020

Rendi i ditës:
Caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në Gjykatën e Apelit Korçë, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.

Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 09.10.2020

Rendi i ditës:
Shqyrtimi i projektvendimit “Për anulimin e pjesshëm të vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 405, datë 07.10.2020 dhe caktimin e një gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë, për gjykimin e dy çështjeve gjyqësore të veçanta”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska).

Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 07.10.2020

Rendi i ditës:
Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e nxjerrjes nga përdorimi dhe transferimin kapital të disa aseteve të Këshillin e Lartë Gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit.

Mbledhja Plenare NR.71 e KLP-së datë 06 Tetor 2020, Ora: 11:00

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes plenare të datës 30.09.2020
2. Pezullimin e procedimit disiplinor nr. 251/31, dt. 21.07.2020 i filluar ndaj magjistratit, me detyrë Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
3. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime.).