Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 102, datë 01.03.2023

Për një ndryshim në vendimin nr. 224, datë 21.3.2017, të Këshillit të Ministrave, "Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të ushtarakëve aktivë të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar

VKM Nr. 799, datë 12.12.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 87, datë 9.2.2022, të Këshillit të Ministrave, "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit/riparimit të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat), në Bashkinë Mirditë"

VKM Nr. 767, datë 12.12.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 1134, datë 24.12.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit/rikonstruksionit të objekteve arsimore, në Bashkinë Tiranë dhe caktimin e Bashkisë Tiranë si njësi zbatuese”, të ndryshuar

VKM Nr. 768, datë 12.12.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 201, datë 25.3.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e riforcimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkitë Durrës dhe Kamzë”, të ndryshuar

VKM Nr. 769, datë 12.12.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 1145, datë 24.12.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objektit arsimor shkolla 9-vjeçare “Hajdar Zogu”, fshati Tapizë, Njësia Administrative Nikël, Bashkia Krujë, dhe caktimin e Bashkisë Krujë si njësi zbatuese”

VKM Nr. 770, datë 12.12.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 613, datë 20.10.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e riforcimit të njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në Bashkinë Durrës