Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 345, datë 05.06.2024

Për një shtesë në vendimin nr.239, datë 20.4.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e riforcimit të njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në Bashkinë Kavajë”, të ndryshuar.

VKM është publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 97, datë 10.06.2024.

VKM Nr. 346, datë 05.06.2024

Për disa shtesa në vendimin nr.145, datë 11.3.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të banesave individuale në Bashkitë Shijak, Kamzë, Kavajë dhe Krujë”, të ndryshuar.

VKM është publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 97, datë 10.06.2024.

VKM Nr. 347, datë 05.06.2024

Për disa shtesa në vendimin nr.503, datë 27.7.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të banesave individuale në Bashkitë Durrës, Vorë dhe Shijak”, të ndryshuar.

VKM është publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 97, datë 10.06.2024.

VKM Nr. 348, datë 05.06.2024

Për një shtesë në vendimin nr.587, datë 22.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e reja për zhvillim dhe rindërtim në të njëjtin truall”, të ndryshuar.

VKM është publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 97, datë 10.06.2024.

VKM Nr. 349, datë 05.06.2024

Për një shtesë në vendimin nr.255, datë 29.4.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e riforcimit të njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në bashkinë Durrës”, të ndryshuar.

VKM është publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 97, datë 10.06.2024.

VKM Nr. 350, datë 05.06.2024

Për një ndryshim dhe një shtesë në vendimin nr.199, datë 6.4.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për kalimin te Bashkitë Tiranë dhe Krujë të njësive të banimit në ndërtesa (pallat)”.

VKM është publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 97, datë 10.06.2024.