Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM nr. 671, datë 6.12.2023

Për një shtesë dhe një ndryshim në vendimin nr. 88, datë 9.2.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të tri objekteve arsimore në Bashkinë Kurbin dhe caktimin e Bashkisë Kurbin si njësi zbatuese”. Programi i rindërtimit.

VKM nr. 672, datë 6.12.2023

Për një shtesë në vendimin nr. 27, datë 20.1.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e riforcimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në bashkitë Tiranë dhe Kurbin”, të ndryshuar. Programi i Rindërtimit.

VKM nr. 673, datë 6.12.2023

Për një shtesë në vendimin nr. 645, datë 3.8.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat) dhe ndërtesave publike, në zonat e reja për zhvillim, në Njësitë Administrative 4 e 8, zona “5 Maji”, dhe Njësinë Administrative 6, zona “Kombinat”, Bashkia Tiranë”, të ndryshuar. Programi i Rindërtimit.

VKM nr. 674, datë 6.12.2023

Për një shtesë në vendimin nr. 715, datë 24.11.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit e të riparimit të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat), në bashkitë Tiranë, Durrës dhe Mirditë”, të ndryshuar. Programi i Rindërtimit.

VKM nr. 675, datë 6.12.2023

Për një shtesë në vendimin nr. 980, datë 2.12.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e projektimit, zbatimit të punimeve, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të Qendrës së Shërbimeve dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit”, të ndryshuar. Programi i Rindërtimit.

VKM nr. 677, datë 6.12.2023

Për një shtesë në vendimin nr. 428, datë 8.7.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të objekteve arsimore në Bashkinë Kurbin dhe caktimin e Bashkisë Kurbin si njësi zbatuese”, të ndryshuar. Programi i Rindërtimit.