Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 767, datë 12.12.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 1134, datë 24.12.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit/rikonstruksionit të objekteve arsimore, në Bashkinë Tiranë dhe caktimin e Bashkisë Tiranë si njësi zbatuese”, të ndryshuar

VKM Nr. 768, datë 12.12.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 201, datë 25.3.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e riforcimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkitë Durrës dhe Kamzë”, të ndryshuar

VKM Nr. 769, datë 12.12.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 1145, datë 24.12.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objektit arsimor shkolla 9-vjeçare “Hajdar Zogu”, fshati Tapizë, Njësia Administrative Nikël, Bashkia Krujë, dhe caktimin e Bashkisë Krujë si njësi zbatuese”

VKM Nr. 770, datë 12.12.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 613, datë 20.10.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e riforcimit të njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në Bashkinë Durrës

VKM Nr. 772, datë 12.12.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 27, datë 20.1.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e riforcimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në bashkitë Tiranë dhe Kurbin”

VKM Nr. 766, datë 12.12.2022

Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 528, datë 24.6.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, në funksion të procesit të rindërtimit në zonën 1/1 të re për zhvillim, në Njësinë Administrative Thumanë, Bashkia Krujë”