Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 339, datë 05.06.2024

Për një shtesë dhe një ndryshim në vendimin nr.240, datë 20.4.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të shkollës 9-vjeçare “Bago”, Bashkia Kavajë, dhe caktimin e Bashkisë Kavajë si njësi zbatuese”.

VKM është publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 97, datë 10.06.2024.

VKM Nr. 340, datë 05.06.2024

Për një shtesë në vendimin nr.307, datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e ndërtimit dhe të rikonstruksionit të infrastrukturës publike në zonat e rejatë shpallura për zhvillim të detyruar”, të ndryshuar.

VKM është publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 97, datë 10.06.2024.

VKM Nr. 341, datë 05.06.2024

Për një shtesë në vendimin nr.27, datë 20.1.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e riforcimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në Bashkitë Tiranë dhe Kurbin”, të ndryshuar.

VKM është publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 97, datë 10.06.2024.

VKM Nr. 342, datë 05.06.2024

Për një shtesë në vendimin nr.359, datë 16.6.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të urës në Lezhë dhe caktimin e Bashkisë Lezhë si njësi zbatuese”, të ndryshuar.

VKM është publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 97, datë 10.06.2024.

VKM Nr. 343, datë 05.06.2024

Për një shtesë në vendimin nr.180, datë 30.3.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e përgatitjes së shesheve të ndërtimit në Bashkinë Krujë”, të ndryshuar.

VKM është publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 97, datë 10.06.2024.

VKM Nr. 344, datë 05.06.2024

Për një shtesë dhe një ndryshim në vendimin nr.122, datë 2.3.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të shkollës 9-vjeçare “Picar”, Bashkia Vorë, dhe caktimin e Bashkisë Vorë si njësi zbatuese”, të ndryshuar.

VKM është publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 97, datë 10.06.2024.