Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 790, datë 12.12.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 1034, datë 16.12.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për riforcimin e Pallatit të Kulturës “Dedë Ndue Lazri”, në Bashkinë Lezhë”

VKM Nr. 791, datë 12.12.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 910, datë 18.11.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të konviktit të shkollës së mesme profesionale “Kolin Gjoka”, Bashkia Lezhë dhe caktimin e Bashkisë Lezhë si njësi zbatuese”

VKM Nr. 792, datë 12.12.2022

Për një shtesë dhe ndryshim në vendimin nr. 151, datë 10.3.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të çerdhes “Valias”, në zonën e re për zhvillim të detyruar, në fshatin Valias, Bashkia Kamzë, dhe caktimin e Bashkisë Kamzë si njësi zbatuese”

VKM Nr. 793, datë 12.12.2022

Për një shtesë dhe ndryshim në vendimin nr. 26, datë 20.1.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit/rikonstruksionit të objekteve arsimore në bashkitë Kamzë dhe Kavajë dhe caktimin e tyre si njësi zbatuese”, të ndryshuar

VKM Nr. 794, datë 12.12.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 145, datë 11.3.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të banesave individuale në bashkitë Shijak, Kamzë, Kavajë dhe Krujë”

VKM Nr. 795, datë 12.12.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 90, datë 9.2.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e ndërtimit të godinës kopsht/çerdhe në zonën e re për zhvillim, Njësia Administrative Rrëshen, Bashkia Mirditë, dhe caktimin e Bashkisë Mirditë si njësi zbatuese”