Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM nr. 664, datë 6.12.2023

Për një shtesë dhe një ndryshim në vendimin nr. 391, datë 9.6.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për sistemimin e hapësirave publike brenda zonës së re për zhvillim, në fshatin Valias, Bashkia Kamzë, dhe caktimin si njësi zbatuese të Bashkisë Kamzë”. Programi i Rindërtimit.

VKM nr. 665, datë 6.12.2023

Për një shtesë dhe një ndryshim në vendimin nr. 491, datë 21.7.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit dhe rikonstruksionit të qendrave shëndetësore në Bashkinë Kurbin, dhe caktimin e Bashkisë Kurbin si njësi zbatuese”. Programi i Rindërtimit.

VKM nr. 667, datë 6.12.2023

Për një ndryshim në vendimin nr. 587, datë 22.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e reja për zhvillim dhe rindërtim në të njëjtin truall”, të ndryshuar. Programi i Rindërtimit.

VKM nr. 668, datë 6.12.2023

Për një shtesë në vendimin nr. 90, datë 9.2.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e ndërtimit të godinës kopsht/çerdhe në zonën e re për zhvillim, njësia administrative Rrëshen, Bashkia Mirditë, dhe caktimin e Bashkisë Mirditë si njësi zbatuese”, të ndryshuar. Programi i Rindërtimit.

VKM nr. 669, datë 6.12.2023

Për një shtesë në vendimin nr. 89, datë 9.2.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të godinave, spitali “Shenjta Mari” dhe Drejtoria e Shëndetit Publik (ish-spitali infektiv), Njësia Administrative Rrëshen, Bashkia Mirditë, dhe caktimin e Bashkisë Mirditë si njësi zbatuese” , të ndryshuar. Programi i Rindërtimit.

VKM nr. 670, datë 6.12.2023

Për një shtesë në vendimin nr. 87, datë 9.2.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit/riparimit të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat), në Bashkinë Mirditë”, të ndryshuar. Programi i rindërtimit.