Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM nr. 690, datë 6.12.2023

Për një shtesë në vendimin nr. 181, datë 30.3.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e riforcimit të njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në bashkitë Tiranë, Durrës, Shijak, Lezhë dhe Krujë”, të ndryshuar. Programi i Rindërtimit.

VKM nr. 691, datë 6.12.2023

Për një shtesë dhe një ndryshim në vendimin nr. 166, datë 18.3.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit dhe rikonstruksionit të objekteve arsimore në Bashkinë Kamzë, dhe caktimin e Bashkisë Kamzë si njësi zbatuese”, të ndryshuar. Programi i Rindërtimit.

VKM nr. 692, datë 6.12.2023

Për një shtesë në vendimin nr.180, datë 30.3.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e përgatitjes së shesheve të ndërtimit në Bashkinë Krujë”. Programi i Rindërtimit.

VKM nr. 693, datë 6.12.2023

Për një shtesë në vendimin nr. 200, datë 25.3.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të objekteve arsimore në bashkitë Mirditë dhe Kamzë, dhe caktimin e tyre si njësi zbatuese”, të ndryshuar. Programi i Rindërtimit.

VKM nr. 694, datë 6.12.2023

Për një shtesë dhe një ndryshim në vendimin nr. 215, datë 31.3.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të banesave individuale në bashkitë Lezhë e Kurbin, dhe caktimin e tyre si njësi zbatuese”, të ndryshuar. Programi i Rindërtimit.

VKM nr. 701, datë 6.12.2023

Për një shtesë dhe një ndryshim në vendimin nr. 569, datë 6.10.2023, “Për një shtesë fondi në buxhetin e miratuar të vitit 2023 për Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare, për përballimin e shpenzimeve të organizimit të Samitit të Procesit të Berlinit të datës 16 tetor 2023”. Buxheti 2023.