Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Procesverbal i KED 22.10.2019 ora 17:40

Për hedhjen e shortit dhe përcaktimin e këshilltarëve që ndjekin procedurat e verifikimit dhe vlerësimit të dy kandidatëve secili, pranë anëtarit relator Eriol Roshi, për vendin vakant në Gjykatën Kushtetuese, të rishpallur nga Presidenti i Republikës me Dekretin nr.11291 datë 27.09.2019

PROCESVERVBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR (Mbajtur, më 22.10.2019)

Shqyrtimi i Raportit " Për vlerësimin e statusit individual dhe karrierën e inspektorëve të ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë" i përgatitur nga Komisioni i Përkohshëm i Vlerësimit të Statusit Individual dhe Karrierën e Inspektorëve të ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë (vijim nga mbledhja e datës 26.09.2019)

Procesverbal Nr.34 i KED 22.10.2019, ora 17.30

Rendi i Ditës:
Shpallja e fillimit të procedurës së verifikimit të kandidaturave për vendin vakant në Gjykatën Kushtetuese, vakancë e parakohshme, shpallur nga Presidenti i Republikës me Dekretin nr.11291 datë 27.09.2019, si edhe zhvillimi i procedurës së shortit për përcaktimin e anëtarit relator të KED për ndjekjen e procedurave të verifikimit dhe vlerësimit të kandidaturave të këtij vendi vakant.

SEANCA PLENARE NR.33, datë 21.10.2019

Rendi i ditës sipas publikimit të agjendës zyrtare
1. Miratimin i projekt – aktit për caktimin e përkohshëm të Znj.Afërdita Ndoi, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, të ushtrojë përkohësisht detyrën si prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Durrës.
2. Miratimin i projekt – aktit për caktimin e përkohshëm të Z.Albert Murçaj, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, të vazhdojë të ushtrojë përkohësisht detyrën si Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër.
3. Miratimin i projekt – aktit për caktimin e përkohshëm të Z.Lorenc Mërkuri, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë, të vazhdojë të ushtrojë përkohësisht detyrën si Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë.
4. Miratimin i projekt – aktit për caktimin e përkohshëm të Z.Ludovik Doda, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Durrës, të vazhdojë të ushtrojë përkohësisht detyrën si Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës.
5. Miratimin i projekt – aktit për caktimin e përkohshëm të Z.Ylli Pjetërnika, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë, të vazhdojë të ushtrojë përkohësisht detyrën si prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.
6. Miratimi i projekt-vendimeve pёr ndёrprerjet e caktimit tё përkohshme tё z. Urim Buci ne detyrën e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kurbin dhe rikthimin e tij në detyrë në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër.
7. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime) Në këtë pike do të diskutohet lidhur me hapat e mëtejshme për kostituimin e Prokurorisë së Posaçme.

PROCESVERVBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR (Mbajtur, më 17(1).10.2019)

Caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.

PROCESVERVBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR (Mbajtur, më 17.10.2019)

Caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ato ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.