Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Proceverbal i KED 11.12.2019 ora 18:40

Për hedhjen e shortit dhe përcaktimin e anëtarit të Këshillit relator për vendin vakant, vakancë e parakohshme, në Gjykatën Kushtetuse, shpallur nga Kuvendi në datës 21.08.2019

PROCESVERVBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR (Mbajtur, më 05.12.2019)

Rendi i ditës:
1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për rifillimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në Gjykatën Administrative të Apelit”.

PROCESVERVBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR (Mbajtur, më 04.12.2019)

Rendi i ditës:
2 (Pikë shtesë). Shqyrtimi i projektvendimit “Për refuzimin e kërkesës së gjyqtares znj. {...} për dhënie leje të papaguar”.
1 (Pikë shtesë). Shqyrtimi i projektvendimit “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Apelit Tiranë, z. {...}”.
Pika 2 shtesë e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për refuzimin e kërkesës së gjyqtares znj. {...} për dhënie leje të papaguar”.

PROCESVERVBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR (Mbajtur, më 03.12.2019)

Rendi i ditës:
1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për rishpërndarjen e fondeve buxhetore, në sistemin gjyqësor”, përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit.

PROCESVERVBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR (Mbajtur, më 02.12.2019)

Rendi i ditës:
1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për pezullimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në gjykatat e qarqeve Durrës, Tiranë dhe Lezhë.

Procesverbal Nr.36 i KED 02.12.2019 ora 13.00

Rendi i Ditës :
Shqyrtimi i rasteve për gjetjet e deritanishme, në procedurën e verifikimit të kandidatëve për vendin vakant për Inspektor të Lartë të Drejtësisë : Artur Malaj, Joana Asimi Sorraj, Klodian Rado, Lindita Troja, Marsida Xhaferllari dhe Sokol Stojani