Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 16.07.2020

Rendi i ditës:
Caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.

Mbledhja Plenare NR.64 e KLP-së datë 15 Korrik 2020, Ora: 12:30

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes plenare të datës 08.07.2020 dhe të datës 13.07.2020.
2. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të z. Gjon Fusha, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër, përkohësisht si drejtues të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër”.
3. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të znj.Ollga Visi, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, përkohësisht si drejtues të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Korçë”.
4. Për fillimin e procedurave të verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për prokurorët e diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës në vitin 2019 – 2020.
5. Hedhja e shortit për caktimin e relatorit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për kandidatët për magjistratë prokurorë, të diplomuar në Shkollën e Magjistraturës në formimin fillestar në vitn akademik 2019 – 2020.
6. Vazhdimi i procedurës me Eurojust.
7. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime.).
- Diskutim; “Për fillimin e procedurave të verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për prokurorë në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës në vitin akademik 2020 – 2021”. (Pritet ditën e Enjte lista e kandidatëve të miratuar nga Shkolla e Magjistraturës).
- Diskutim; “Hedhja e shortit për caktimin e relatorit per verifikimin e pasurisë dhe figurës për kandidatët për magjistratë prokurorë, të diplomuar në Shkollën e Magjistraturës në formimin fillestar në vitin akademik 2020 – 2021”. (Pritet ditën e Enjte lista e kandidatëve të miratuar nga Shkolla e Magjistraturës).

Mbledhja Plenare NR.63 e KLP-së datë 13 Korrik 2020, Ora: 10:30

Rendi i ditës:
1. Emërimi i znj. Manjola Kajana në Prokurorinë e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
2. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime.)

Proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 09.07.2020

Rendi i ditës:
Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor të datave: 15.05.2020, 18.05.2020, 28.05.2020, 04.06.2020 dhe 11.06.2020.

Mbledhja Plenare NR.62 e KLP-së datë 8 Korrik 2020, Ora: 10:00

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes plenare të datës 26.06.2020.
2. Opinioni i Këshillit të Lartë të Prokurorisë mbi programin Tematik i Formimit Vazhdues: Shtator 2020 – Korrik 2021 nga Shkolla e Magjistraturës.
3. Miratimi i projekt-rregullores “Për trasferimin e përkohshëm”.
4. Prezantimi i draft-rregullores “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë në shkallët më të larta dhe në pozicionet e drejtuesit të prokurorisë”.
5. Diskutim në Këshillin e Lartë të Prokurorisë lidhur me Marrëveshjen e Bashkëpunimit të propozuar nga Ministria e Drejtësisë rreth prokurorit ndërlidhës pranë Eurojust.
6. Miratimi i Raport Vlerësimit të aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit Leonard Filopati.
7. Miratimi i Raport Vlerësimit të aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit Albert Demirneli.
8. Miratimi i Raport Vlerësimit të aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit Gjergji Tako.
9. Miratimi i Raport Vlerësimit të aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit Tasim Puci.
10. Miratimi i Raport Vlerësimit të aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit Erion Cela.
11. Miratimi i Raport Vlerësimit të aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit Gjon Kodra.
12. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime.).

Proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, datë 07.07.2020

Rendi i ditës:
Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm dhe në Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionet e lira të shpallura me vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 28.05.2020”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (vijon shqyrtimi nga mbledhja e datës 2 korrik 2020)