Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Procesverbal Nr.10 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi datë 16.09.2020, Ora 13:00

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbaleve të përmbledhura të mbledhjeve të KED-së të datave 17.08.2020 dhe 21.08.2020.
2. Shqyrtimi i gjetjeve në procedurën e verifikimit për kandidatin për vendin vakant, vakancë e parakohshme në Gjykatën Kushtetuese, e shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 22.11.2019.
- Altin Binaj
- Artan Spahiu
- Dedë Kasneci
- Gentian Mete
3. Diskutimi për vlerësimin e njoftimit të organeve të emërtesës, Presidenti i Republikës dhe Kuvendi i Shqipërisë, për rishpalljen e thirrjes për paraqitjen e kandidaturave për plotësimin e vendeve vakante në Gjykatën Kushtetuese, vakanca të parakohshme.
4. Diskutimi lidhur me “Njoftim qëndrimi” të përcjellë nga zoti Ardian Dvorani me e-mailin e datës 20.08.2020.
5. Vendimmarrja lidhur me lejimin/ndalimin e kandidimit të kandidatëve të mësipërm.

Mbledhja Plenare NR.68 e KLP-së datë 17 Shtator 2020, Ora: 11:00

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes plenare të datës 30.07.2020.
2. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat të Z. Abaz Muça ”.
3. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër të Z. Rifat Kojku ”.
4. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm në pozicionin e prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë të Z. Anton Martini ”.
5. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm në pozicionin e prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë të Znj. Donika Prela ”.
6. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm në pozicionin e prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës të Znj. Alma Bramo ”.
7. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës të Znj. Rita Gjati ”.
8. Miratimi i projekaktit “Për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan të Z. Kreshnik Ajazi” .
9. Miratimi i projektaktit, për mbarimin e statusit për shkak dorëheqje të magjistratit Z. Bujar Hoxha, aktualisht prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.
10. Miratim raporti për analizimin e aftësise profesionale të subjektit të rivlerësimit Z. Bardhok Lleshi.
11. Prezantimi i draft-rregullores, “Për ngritjen në detyrë në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë”.
12. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime).
a. Prezantimi i draft-rregullores, “Për komandimin e magjistratit në një institucion tjetër brenda sistemit të drejtësisë”.
b. Opinion për përfitimin e shpërblimit për shkak të mbarimit të statusit si magjistrat.

Procesverbal Nr.9 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi datë 21.08.2020, Ora 13:00

Rendi i ditës:
1. Shqyrtimi i gjetjeve në procedurën e verifikimit për kandidatin për vendin vakant, vakancë e parakohshme në Gjykatën Kushtetuese, e rishpallur nga Kuvendi i Shqipërisë në datën 21.08.2019 dhe Presidenti i Republikës në datën 27.09.2019:
- Z. Shaqir Hasanaj
2. Vendimmarrja lidhur me lejimin/ndalimin e kandidimit të kandidatit të mësipërm.

Procesverbal Nr.8 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi datë 17.08.2020, Ora 11.00

Rendi i ditës :
1. Miratimi i procesverbaleve të përmbledhura të mbledhjeve të KED-së, të datave 10.07.2020 dhe 17.07.2020.
2. Shqyrtimi i gjetjeve në procedurën e verifikimit për kandidatin për vendin vakant, për vakancën e parakohshme në Gjykatën Kushtetuese, e rishpallur nga Kuvendi i Shqipërisë në datën 21.08.2019 dhe Presidenti i Republikës në datën 27.09.2019:
- Regleta Panajoti.
3. Vendimmarrja lidhur me lejimin/ndalimin e kandidimit të kandidatit të mësipërm.

Mbledhja Plenare NR.67 e KLP-së datë 30 Korrik 2020, Ora: 12:00

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes plenare të datës 27.07.2020.
2. Miratimi i projekt vendimit “Për emërimin e Drejtuesit të Byrosë Kombëtare të Hetimit znj. Aida Veizaj”.
3. Miratimi i projektaktit “Për miratimin e lejes së papaguar të znj. Armanda Xhaferri prokurore në Prokurorinë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan”.
4. Miratim i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec, znj. Dorina Bejko ”.
5. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Korçë, znj. Ollga Visi ”.
6. Miratimi i projekaktit “Për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër, z. Julian Çafka” .
7. Miratimi i projektaktit “Për zgjatjen e afatit për caktimin e seancës dëgjimore në lidhje me procedimin disiplinor të filluar ndaj magjistratit ...... me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë”.
8. Miratimi i projektaktit të vlerësimit, në kuadër të rivlerёsimit kalimtar për prokurorin Kreshnik Ajazi.
9. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime.).

Mbledhja Plenare NR.66 e KLP-së datë 27 Korrik 2020, Ora: 12:00

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjeve plenare të datave 15.07.2020 dhe 17.07.2020.
2. Raport për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit z.Shpëtim Garunja.
3. Raport për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit znj.Anila Galanxhi (Pappa).
4. Raport për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit z.Arian Përmeti.
5. Raport për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit z. Petrit Bica.
6. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm në pozicionin e prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës znj. Afërdita Ndoi”.
7. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë së Shkallës së Parë Shkodër z. Albert Murçaj”.
8. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë së Shkallës së Parë Përmet z. Asllan Bajramaj”.
9. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër z. Brahim Dragjoshi”.
10. Miratim i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë së Shkallës së Parë Vlorë z. Erion Çela”.
11. Miratim i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm në pozicionin e prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër z. Lazër Çardaku”.
12. Miratim i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë së Shkallës së Parë Sarandë z. Lorenc Mërkuri”.
13. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës z. Ludovik Doda”.
14. Opinionet për kandidaturat për komandimin si prokurore në Eurojust.
15. Diskutim mbi qëndrimin publik për deklaratat e përfaqësuesit të ONM-së.
16. Propozim për caktimin e përkohshëm të prokurorit Përparim Vukaj në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë.
17. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime.).