Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

PROCESVERVBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR (Mbajtur, më 14.01.2020)

RENDI I DITËS:
1. Shqyrtimi i projektvendimeve:
- “Për shfuqizimin e pezullimit të procedurës së komandimit për pozicionin e nëpunësit përgjegjës për vlerësimin”;
- “Për komandimin e gjyqtares {...} në pozicionin e nëpunësit përgjegjës për vlerësimin në njësinë e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve në këshillin e lartë gjyqësor”.
- “Për komandimin e gjyqtares {...} në pozicionin e nëpunësit përgjegjës për vlerësimin në njësinë e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve në këshillin e lartë gjyqësor”.

SEANCA PLENARE KLP NR.41, datë 24.12.2019

Rendi i ditës sipas publikimit të agjendës zyrtare
1. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës”.
2. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan”.
3. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të prokurores Violeta Shkurta në pozicionin e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier”.
4. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të prokurorit Arben Dyla në pozicionin e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnjë”. 5. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të prokurorit Françesk Ganaj në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pukë”.
6. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të prokurores Alma Bramo në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës”.
7. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të prokurores Suela Beluli në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës”.
8. Miratimi i vendimit “Për deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për znj.Marjana Shtjefni, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së parë Shkodër, për shkak të dorëheqjes”.
9. Miratimi i projektaktit të vlerësimit, në kuadër të rivlerёsimit kalimtar për prokuroren Anisa Qilimi.
10. Miratimi i projektaktit të vlerësimit, në kuadër të rivlerёsimit kalimtar për prokurorin Ludovik Doda.
11. Miratimi i projektaktit të vlerësimit, në kuadër të rivlerёsimit kalimtar për prokurorin Spartak Çoçoli.
12. Miratimi i projektaktit të vlerësimit, në kuadër të rivlerёsimit kalimtar për prokuroren Natasha Shallapi (Prifti).
13. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime. Në varësi të vendimmarrjes së Këshillit lidhur me caktimin e përkohshëm të prokurores Alma Bramo në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Durrës, të shihet mundësia e një vendimmarrjeje për caktimin e përkohshëm të një prokurori në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat.).

Procesverbal Nr.38 i KED 23.12.2019, ora 13.30

Rendi i Ditës :
1. Miratimi i listës përfundimtare të renditjes së kandidatëve të lejuar për Inspektor i Lartë i Drejtësisë, shpallur nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi në datën 01.03.2019 dhe rishpallur për plotësimin e kandidaturave në datën 09.09.2019.
2. Miratimi i raportit për renditjen e kandidatëve të lejuar për plotësimin e vendit vakant të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, shpallur nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi në datën 01.03.2019 dhe rishpallur për plotësimin e kandidaturave në datën 09.09.2019

SEANCA PLENARE KLP NR.40, datë 20.12.2019

Rendi i ditës sipas publikimit të agjendës zyrtare
1. Deklarimi dhe dorëzimi nga ana e anëtarëve të KLP-së i deklaratave, lidhur me pengesat ligjore dhe konfliktin e interesave në kuadër të procesit të vendimmarrjes për Drejtuesin e Prokurorisë së Posaçme.
2. Miratimi i Vendimit “Për emërimin e Drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar”.
3. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të z. Rifat Kojku në pozicionin e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër”.
4. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan”.
5. Miratimi i rregullave për transferimin e personelit administrativ të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda dhe Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda në Prokurorinë e Posaçme.
6. Miratimi i projektvendimit “Për plotësimin e pozicionit të Drejtorit të Kabinetit të Prokurorit të Përgjithëm, pozicionit të Drejtorit të Drejtorisë të Marrëdhënieve Juridiksionale me Jashtë dhe Dekriminalizimit në Prokurorinë e Përgjithshme dhe pozicionit të specialistit/ ndihmësmagjistratit në Drejtorinë e Studimeve, Inspektimit dhe Çështjeve të tjera Ligjore përmes procedurës së komandimit të prokurorëvë”.
7. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime.)

SEANCA PLENARE KLP NR.39, datë 12.12.2019

Rendi i ditës sipas publikimit të agjendës zyrtare
1. Transferimi i prokurorëve që aktualisht janë të emëruar në Prokurorinë e Shkallës së Parë për Krime të Rënda dhe Prokurorinë e Apelit për Krime të Rënda, si rezultat i mbylljes së këtyre prokurorive, në prokurori të tjera të juridiksionit të përgjithshëm,konkretisht;
1. Arens Çela, 2. Blerim Tominaj, 3. Besim Hajdarmataj, 4. Artan Bajrami, 5. Eugen Beçi, 6. Doloreza Musabelliu 7. Elisabeta Imeraj 8. Manjola Kajana 9. Përparim Kulluri 10.Vladimir Mara 11.Sonila Muhametaj 12.Pranvera Pustina
2. Ndërprerjet e caktimeve të përkohshme për prokurorët që ushtrojnë detyrën pranë Prokurorisë së Krimeve të Rënda për shkak të krijimit të Prokurorisë së Posaçme,dhe caktimet e reja të përkohshme të tyre si më poshtë;  Isa Jata.  Donika Prela  Anton Martini  Dritan Prençi
3. Ndërprerjen e caktimit të përkohshëm të prokurores Enkeleda Millonai si Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan për shkak të emërimit të saj si prokurore në Prokurorinë e Posaçme.
4. Miratimi i projekt-aktit pёr caktimin e përkohshёm tё prokurores Arta Marku si prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
5. Miratimi i projekt-aktit të vlerësimit, në kuadër të rivlerёsimit kalimtar për prokurorin Pelivan Malaj.
6. Ndërprerjen e caktimit të përkohshëm të prokurores Alketa Zifla si Drejtoreshë Kabineti në Prokurorinë e Përgjithshme dhe kthimin e saj si prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.
7. Miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit (mësimdhënie) pranë fakultetit të Drejtësisë, Universitetit i Tiranës, për magjistratin prokuror z.Kreshnik Ajazi.
8. Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit, konkretisht si eksperte, pranë Qendrës së Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore, për magjistraten, prokurore znj. Enkeleda Millonai për periudhën deri më 30.12.2019.
9. Miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit për prokuroren znj. Ermira Tafani, si eksperte pranë Qendrës për Iniciativa Ligjore Tiranë, për periudhën deri në fund të muajit shkurt 2020 në masën jo më shumë se 2 (dy) orë në javë gjatë dhe jashtë orarit të punës si dhe pranë Universitetit Aleksandër Xhuvani Elbasan, për periudhën marsqershor 2020.
10. Miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit (mësimdhënie) pranë Kolegjit Universitar “Bedër” Tiranë, në lëndën “Procedurë Penale e avancuar me praktikë gjyqësore”, për prokurorin z.Adnan Xholi, në masën jo më shumë se 2(dy) orë në javë, jashtë orarit të punës, për vitin akademik 2019-2020.
11. Të ndryshme (diskutime/pyetje/përgjigje)

Procesverbal Nr.37 i KED 11.12.2019, ora 14.00

Rendi i Ditës :
1. Shpallja dhe fillimi i procedurës së vlerësimit, pikëzimit dhe të renditjes së kandidatëve për vendin vakant të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.
2. Miratimi i kalendarit të intervistave me kandidatët e lejuar për kandidim në vendin vakant të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.
3. Miratimi i ekspertëve të gjuhëve të huaja në funksion të realizimit të intervistave me kandidatët e lejuar për kandidim.
4. Relatimi për procedurën e ndjekur për vlerësimin, pikëzimin dhe renditjen e kandidaturave dhe zhvillimi i intervistave, sipas ligjit, me kandidatët e lejuar në vendin vakant të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, shpallur nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi.
5. Hedhja e shortit për caktimin e anëtarit të Këshillit, relator për ndjekjen e procedurave të verifikimit dhe të vlerësimit të vendit vakant për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, të shpallur nga Kuvendi në datën 21.08.2019.