Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLGJ-së Nr. 1, datë 07.01.2021

Për ndryshimin e pjesshëm të vendimit nr.599, datë 02.12.2020 të këshillit të lartë gjyqësor.

Vendim i KPK-së Nr: 329 Datë: 06.01.2021

Subjekti i rivlerësimit: Znj. Arta Duka, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.
- Është vendosur konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KPK-së Nr. 341 Datë: 01.02.2021

Subjekti i rivlerësimit: Z. Henrik Ligori, ish-prokuror pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda. Është vendosur ndërprerja e procesit të rivlerësimit.

Vendim i KLP-së Nr.306 Datë: 29.12.2020

Mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të magjistratit znj. Elena Pelushi (Bakallbashi), kandidat për t’u komanduar Inspektor pranë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Vendim i KLP-së Nr.307 Datë: 29.12.2020

Mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të magjistratit znj. Lindita Ziguri (Male), kandidat për t’u komanduar inspektor pranë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Vendim i KLP-së Nr.308 Datë: 29.12.2020

Mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të magjistratit z. Julian Zonja, kandidat për t’u komanduar inspektor pranë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.