Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KPK-se Nr: 404 datë 23.6.2021

Subjekti i rivlerësimit: Znj. Irena Plaku, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Komisioni ka vendosur konfirmimin e subjektit te rivlersimit ne detyre.

Vendim i KPK-se Nr: 405 date 23.6.2021

Subjekti i rivlerësimit: Z. Abaz Muça, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat.
Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 29.7.2021.

Vendim i KPA-se Nr. 15/2021 (JR) datë 18.06.2021

Subjekti i rivlerësimit Kastriot Selita

Vendim i KPA-se Nr. 14/2021 (JR) datë 15.06.2021

subjekti i rivlerësimit Irma Balli, përfshirë mendimin e pakicës;

Eshte vendosur :
- Të prishet vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 109, datë 19.02.2019, që i përket subjektit të rivlerësimit, znj. Irma Balli.
- Të urdhërohet Komisionin e Pavarur të Kualifikimit të vazhdojë të kryejë procesin e rivlerësimit për subjektin e rivlerësimit, znj. Irma Balli, edhe për kriteret e kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të aftësive profesionale

Vendim i KPA-se Nr. 14/2021 (JR) datë 15.06.2021

Subjekti i rivlerësimit Irma Balli, përfshirë mendimin e pakicës.

Vendim i KPA-se Nr. 13/2021 (JR) datë 10.06.2021

Subjekti i rivlerësimit Anton Martini, përfshirë mendimin paralel.