Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-se Nr.52, datë 06.03.2023

Për “Miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Aurel Zarka”

Vendim i KLP-se Nr.53, datë 06.03.2023

Për “Miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Artur Cara”

Vendim i KLP-se Nr.54, datë 06.03.2023

Për “Miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Elio Mazreku”

Vendim i KLP-se Nr.55, datë 06.03.2023

Për “Miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Sokol Nishani”

Vendim i KLP-se Nr.56, datë 06.03.2023

Mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës për prokurorin Genci Mane, kandidat për pozicionin e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier

Vendim i KLP-se Nr.57, datë 06.03.2023

Për “Caktimin me short të relatorit te Znj. Eloida Goxha për vijimin e procedurës së ngritjes në detyrën e drejtuesit të Prokurorisë në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier”