Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-se nr 71 date 26.03.2021

Për caktim e znj. Elizabeta Imeraj, nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë, në pozicionin e drejtuesit të prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë

Vendim i KPA-se Nr. 10/2021 (JR) datë 24.03.2021

Subjekti i rivlerësimit Arben Pasho, përfshirë mendimin paralel dhe mendimin e pakicës;

Vendim i KPA-se Nr. 16/2021 (JR) datë 23.06.2021

Subjekti i rivlerësimit Alketa Nushi (përfshirë mendimin paralel).

Vendim i KPA-se Nr. 9/2021 (JR) datë 23.03.2021

Subjekti i rivlerësimit Bilbil Mete ( përfshirë mendimin e pakicës).

Vendim i KPL-se nr.56 datë 12.03.2021

Mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të prokurores Elizabeta Imeraj, kandidate për pozicionin e drejtuesit të prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë

Vendim i KPA-se Nr.8/2021 (JR) datë 09.03.2021

Subjekti i rivlerësimit Idriz Mulkurti.