Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-se Nr.71, datë 30.03.2023

Për “Ngritjen e komisionit të përkohshëm për shqyrtimin e ankimeve kundër vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, për arkivimin e ankimit ose pushimin e hetimit disiplinor ndaj një prokurori”

Vendim i KLP-se Nr.72, datë 30.03.2023

Për “Miratimin e komenteve dhe kundërshtimeve ndaj raportit të vlerësimit paraprak të kandidatëve që kanë aplikuar për pranimin në formimin fillestar, në vitin akademik 2023-2024,” profili prokuror, të Shkollës së Magjistraturës”

Vendim i KLP-se Nr.69, datë 24.03.2023

Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit të prokurores Doloreza Musabelliu

Vendim i KLP-se Nr.62, datë 21.03.2023

Per caktim te perkohshem te Z. Dritan Gripshi, si drejtues i Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare Berat

Vendim i KLP-se Nr.63, datë 21.03.2023

Per caktim te perkohshem te Z. Xhevahir Lita, si drejtues i Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare Kukes

Vendim i KLP-se Nr.64, datë 21.03.2023

Per caktim te perkohshem te Z. Elion Mustafaj, si drejtues i Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare Lushnje