Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KPA-se Nr. 24/2021 (JR) datë 28.07.2021

Subjekti i rivlerësimit Luan Hasneziri.

Vendim i KPA-se Nr. 23/2021 (JR) datë 23.07.2021

Subjekti i rivlerësimit Gentian Lile.

Vendim i KPA-se Nr. 22/2021 (JR) datë 22.07.2021

Subjekti i rivlerësimit Ilir Mustafaj, përfshirë mendimin e pakices.

Vendim i KPK-se Nr: 425 date 21.7.2021

Subjekti i rivlerësimit: Z. Arben Smaçi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.

Eshte vendosur nga Komisioni shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit

Vendim i KPK-se Nr: 424 date 15.7.2021

Subjekti i rivlerësimit: Z. Isa Jata, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Vendim i KPK-se Nr: 423 date 15.07.2021

Subjekti i rivlerësimit: Znj. Elida Hoxhaj, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.
konfirmuar ne detyre,