Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) nr. 660, datë 16.5.2023.

Subjekti i vlerësimit: Znj. Majlinda Andrea, ish- gjyqtare në Gjykatën e Lartë.

KPK ka vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

Vendim i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) nr. 658, datë 12.5.2023.

Subjekti i rivlerësimit : Z. Petraq Çuri, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës.

KPK ka vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

Vendim i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) nr. 659, datë 12.5.2023.

Subjekti i rivlerësimit : Z. Sokol Malaj, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

KPK ka vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

Vendim i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) nr. 652, datë 28.4.2023.

Subjekti i rivlerësimit: Z. Armando Gurakuqi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

KPK nga vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

Vendim i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) nr. 653, datë 28.4.2023.

Subjekti i rivlerësimit: Z. Ermal Tauzi, këshilltar ligjor pranë Gjykatës Kushtetuese.

KPK nga vendosur konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit.

Vendim i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) nr. 657, datë 28.4.2023.

Subjekti i rivlerësimit: Z. Periand Teta, ndihmës ligjor në Gjykatën e Lartë të Republikës së Shqipërisë.

Procesi i rivlerësimit për subjektin është ndërprerë.