Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KPK-se Nr:448 date 21.9.2021

Subjekti i rivlerësimit: Z. Erion Çelaj, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.
Vendosur shkarkimin nga detyra esubjektit të rivlerësimit

Vendim i KPA-se Nr. 27/2021 (JR) datë 21.09.2021

Subjekti i rivlerësimit Petrit Çano

Vendim i KPK-se Nr: 436 date 9.9.2021

Subjekti i rivlerësimit: Z. Piro Sota, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier.

Vendim i KPA-se Nr. 26/2021 (JR) datë 04.08.2021

Subjekti i rivlerësimit Besim Hajdarmataj.

- Vendim i KPK-se Nr: 427 date 29.7.2021

Subjekti i rivlerësimit: Znj. Denisa Asko, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 15.9.2021

Vendim i KPA-se Nr. 25/2021 (JR) datë 29.07.2021

Subjekti i rivlerësimit Ardian Ylli.