Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Udhëzim i KLGJ-së Nr. 146, Datë 27.04.2020

Për Përcaktimin e Masave për Kufizimin e Përhapjes së Covid-19 gjatë Ushtrimit të Veprimtarisë Gjyqësore dhe Administrative në Gjykata

URDHER NR.45 DT. 5.3.2020

PER NGRITJEN E GRUPIT NDERINSTITUCIONAL TE PUNES PER TERHEQJEN E DONACIONEVE NE KUADER TE PROCESIT TE RINDERTIMIT

Udhëzim Nr. 8, datë 14.2.2020

Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 26, datë 4.9.2008 “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar.

Udhëzim i KLGJ-së Nr. 79, datë 30.05.2019

Mbi Caktimin e Gjyqtarëve për Gjykimin e Çështjeve të Drejtesisë për të Mitur

Udhëzim i KLGJ-së Nr. 38, datë 28.02.2019

Për Pagesat e Gjyqtarëve në Ditët e Pushimit Javor dhe Festave Zyrtare

Udhëzim Nr. 6, datë 20.4.2016

Për një ndryshim në udhëzimin nr. 26, datë 4.9.2008, Për taksat kombëtare”, i ndryshuar.