Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KPK-se Nr: 466 date 28.10.2021

Subjekti i rivlerësimit: Z. Qani Hasa, ish-gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.

Eshte vendosur të deklarohet i përfunduar procesi i rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Qani Hasa, pa një vendim përfundimtar, për shkak se subjekti i rivlerësimit ka humbur statusin e magjistratit.

Vendim i KPK-se Nr: 475 date 15.11.2021

Subjekti i rivlerësimit: Z. Shyqyri Durro, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë.

Vendim i KPK-se Nr: 458 date 11.10.2021

Subjekti i rivlerësimit: Z.Albert Kuliçi, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.
Eshte vendosur konfirmimi ne detyre i subjektit te rivlersimit.

Vendimi i KPA-se Nr. 30/2021 (JR) datë 11.10.2021

Subjekti i rivlerësimit Genti Shala, përfshirë mendimin e pakicës.

Vendim i KPK-se Nr: 456 date 8.10.2021

Subjekti i rivlerësimit: Znj. Irena Hoxha, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Eshte vendosur shkarkimi nga detyra të subjektit të rivlerësimit .

Vendim i KPK-se Nr: 455 Data e vendimit: 7.10.2021

Subjekti i rivlerësimit: Z. Engert Pëllumbi, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Vlorë.
Eshte vendosur konfirmimi ne detyre i subjektit te rivlersimit.