Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 781, datë 12.12.2022

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive individuale të banimit, në Bashkinë Tiranë

VKM Nr. 920, datë 25.11.2020

“Për trajtimin me pagë e shtesa mbi pagë dhe për procedurën e kompensimit financiar gjatë qëndrimit në punë të punonjësve të Policisë së Burgjeve”, i përditësuar.

(ndryshuar me VKM-në nr. 626, datë 28.9.2022; nr. 244, datë 20.4.2023).

VKM Nr. 350, datë 19.4.2017

“Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin", i përditësuar.

(ndryshuar me VKM nr. 624, datë 28.9.2022; nr. 240, datë 20.4.2023).

VKM Nr. 200, datë 15.3.2017

“Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve të Policisë së Shtetit", i përditësuar.

(ndryshuar me vkm nr. 1046, datë 16.12.20201 ; nr. 622, datë 28.9.2022; nr. 238, datë 20.4.2023).

VKM Nr. 175, datë 8.3.2017

“Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimorë dhe të punonjësve të tjerë jomësimorë, në arsimin parauniversitar”, (i përditësuar).

(ndryshuar me VKM nr. 351, datë 19.4.2017; nr. 265, datë 16.5.2018; nr. 60, datë 13.2.2019; nr. 191, datë 5.4.2019; nr. 421, datë 26.6.2019; nr. 1149, datë 24.12.2020; nr. 465, datë 6.7.2022; nr. 241, datë 20.4.2023).

VKM Nr. 688, datë 18.11.2021

“Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë për punonjësit e Gardës së Republikës së Shqipërisë", i përditësuar.

(ndryshuar me vkm nr. 623, datë 28.9.2022, nr. 239, datë 20.4.2023).