Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM nr. 67, datë 14.02.2024 "Për Miratimin e Ndërtimit të Centralit Gjenerues të Energjisë Elektrike Fotovoltaike dhe Veprave Ndihmëse, i cili nuk është Objekt Koncesioni, në Zonën Kadastrale 2444. Bashkia Libohovë, Qarku Gjirokastër, nga Shoqëria “FAETHON” Sh.p.k".

Vendimi është miratuar më datë 14.02.2024 dhe publikuar në faqen zyrtare të Këshillit të Ministrave, si dhe në fletoren zyrtare nr. 29, datë 15.02.2024 në QBZ.

VKM Nr. 781, datë 12.12.2022

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive individuale të banimit, në Bashkinë Tiranë

VKM nr. 660, datë 6.12.2023

“Për një shtesë dhe një ndryshim në vendimin nr. 236, datë 14.4.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të godinës së kopshtit publik dhe të godinës së bashkisë Vorë, bashkia vVrë dhe caktimin e bashkisë Vorë si njësi zbatuese”, të ndryshuar. Programi i Rindërtimit.

VKM Nr. 661, datë 6.12.2023

Për një shtesë në vendimin nr. 279, datë 12.5.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objektit social-kulturor, Pallati i Kulturës, Bashkia Shijak, dhe caktimin e Bashkisë Shijak si njësi zbatuese”, të ndryshuar. Programi i Rindërtimit.

VKM nr. 662, datë 6.12.2023

Për një shtesë në vendimin nr. 359, datë 16.6.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të urës në Lezhë, dhe caktimin e Bashkisë Lezhë si njësi zbatuese”. Programi i Rindërtimit.

VKM nr. 663, datë 6.12.2023

Për një shtesë në vendimin nr. 360, datë 16.6.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të dy objekteve arsimore në Bashkinë Rrogozhinë, dhe caktimin e Bashkisë Rrogozhinë si njësi zbatuese”, të ndryshuar. Programi i Rindërtimit.