Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Ligj Nr. 8580, datë 17.02.2000 "Për Partitë Politike", i ndryshuar.

Ligj Nr. 8580, datë 17.02.2000 "Për Partitë Politike", i ndryshuar.

Ligj Nr. 22, datë 21.03.2024

Për Miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 1, datë 21.2.2024, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024”. Akt normativ.

Ligj Nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik".

Përditësuar me ligj Nr. 16/2024 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, publikuar në QBZ.

Ligj Nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik".

Përditësuar me ligj nr. 16/2024 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.

Përditësimi i ligjit është bërë nga Open Data Albania, referuar ligjit nr. 16/2024 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” të publikuar në Fletoren Zyrtare nr. 40, datë 04.03.2024 në Qendrën e Botimeve Zyrtare.

Ligj nr. 9975. datë 28.08.2008

Për Taksat Kombtare, i ndryshuar.

Ligj nr. 33/2023

Për një ndryshim në ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar .