Buxheti Gjyqësor

Buxheti është kategori informacioni në databazën Akses Info Drejtësi. Këtu janë vendosur dokumente që përkojnë me buxhetin e Sektorit Drejtësi planifikim, konsolidim dhe auditime.

Vendim i KLGJ-së Nr. 168 Datë 28.05.2020

Për Miratimin e Detajimit të Fondeve Shtesë në Shpenzime Personeli, në Programin Buxheti i Gjykatave

Më shumë

Tabela shoqeruese e detajimit te buxhetit 2020 - Këshilli i Lartë Gjyqësor

Tabela e parashikimit te te ardhurave per vitin 2020.

Më shumë

Tabela shoqeruese e detajimit te buxhetit 2020 - Këshilli i Lartë Gjyqësor

Detajimi i fondit per shpenzime korrente per vitin 2020

Më shumë

Tabela shoqeruese e detajimit te buxhetit 2020 - Këshilli i Lartë Gjyqësor

Detajimi i fondeve buxhetore ne shpenzime operative per vitin 2020;

Më shumë

Tabela shoqeruese e detajimit te buxhetit 2020 - Këshilli i Lartë Gjyqësor

Detajimi i fondit per shpenzime personeli (Sigurime) per vitin 2020;

Më shumë

Tabela shoqeruese e detajimit te buxhetit 2020 - Këshilli i Lartë Gjyqësor

Detajimi i fondit per shpenzime personeli (Paga) per vitin 2020;

Më shumë

Pasqyra e rialokimit te fondit per ruajtjen e godinave sipas gjykatave bashkelidhur Vendimit Nr.116 date 05.03.2020 - Këshilli i Lartë Gjyqësor

Pasqyra e detajuar mbi afatet e kontratave ekzistuese dhe fondet e nevojshme

Më shumë

Detajimi i fondit te shpenzimeve operative buxheti gjyqesor bashkelidhur Vendimit Nr.149 date 05.05.2020 - Këshilli i Lartë Gjyqësor

Detajimi I fondit te shpenzimeve operative sipas gjykatave

Më shumë

Detajimi i fondit te pagave bashkelidhur Vendimit Nr 149 date 05.05.2020 - Këshilli i Lartë Gjyqësor

Detajimi I fondit te pagave sipas KLGJ dhe gjykatave

Më shumë

Formatet e PBA 2020-2022 Faza II Finale DR. - Këshilli i Lartë Gjyqësor


Tabelat Sipas Exelit :

• Formati 1: Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore
• Formati 2: Formati Standard i Përgatitjes së Kërkesave Buxhetore PBA 2020-2022 (F.2 Politikat Ekz 3310 - Buxheti Gjyqesor )
• Formati 2: Formati Standard i Përgatitjes së Kërkesave Buxhetore Pba 2020-2022 (F.2 Politikat Ekz. 1110 - Planifikim, Menaxhim, Administrim)
• Formati 3: Politika te Reja - Buxhetit Gjyqesor
• Formati 3: Politika te Reja - Planifikim, Menaxhim, Administrim (PMA).
• Formati 4: Alokimi i Tavaneve për Financimin e Politikave Ekzistuese per Programet
• Formati 5: Shpenzimet për Financimin e Politikave Ekzistuese për Projektet në Vazhdim
• Formati 6: Shpenzimet për Projektet e Reja të Investimeve

Më shumë

Pasqyrat shtese te PBA 2020-2022 - Këshilli i Lartë Gjyqësor


Tabelat Sipas Exelit :

• Pasqyra Nr.1: Parashikimi i te Ardhurave te Veta te secilit Program te Njesise se Qeverisjes Qendrore
• Pasqyra Nr.2: Permbledhese e Kerkesave Buxhetore - Buxheti Vjetor 2020
• Pasqyra Nr.2.1: Permbledhese e Kerkesave Buxhetore - Buxheti Vjetor 2021
• Pasqyra Nr.2.2: Permbledhese e Kerkesave Buxhetore - Buxheti Vjetor 2022
• Pasqyra Nr.3: Permbledhese e shpenzimeve per pagat per Pushtetin Gjyqesor
• Pasqyra Nr.3/1 : Permbledhese e shpenzimeve per pagat per Pushtetin Gjyqesor
• Pasqyra nr.4: Numri i punonjesve sipas strukturave organike
• Pasqyra Nr. 5: Parashikimi Mujor i Fluksit te Parase per Shpenzimet Buxhetore te secilit Program te Njesise se Qeverisjes Qendrore
• Pasqyra Nr. 6: Lista Permbledhese e Projekteve te Investimeve Publike me Financim te Brendshem te parashikuara

Më shumë

Vendim i KLGJ-së Nr. 323, datë 27.12.2019

Për Detajimin e Fondeve Buxhetore, Shpenzimeve Korente, në Sistemin Gjyqësor, për Vitin Buxhetor 2020

Më shumë