Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Provesverbal i Komisionit për Sigurinë Kombëtare, datë 23.11.2023. Buxheti 2024.

Rendi i ditës:
- Shqyrtim nen për nen i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2024”.

Procesverbal i Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, datë 22.11.2023. Buxheti 2024.

Rendi i ditës:
Seancë dëgjimore për shqyrtimin e projektligjit “Për buxhetin e vitit 2024” me:
1. Avokatin e Popullit
2. Ministrinë e Shtetit për Pushtetin Vendor
3. Shoqatën për Autonomi Vendore
4. Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë

Procesverbal i Komisionit për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, datë 22.11.2023. Buxheti 2024.

Rendi i ditës:
- Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës 13 nëntor 2023.
1. Seancë dëgjimore me aktorë të interesit, sipas kërkesës së sindikatave të arsimit, Federata e Sindikatave të Arsimit dhe Shkencës dhe Sindikata e Pavarur e Arsimit të Shqipërisë, për të marrë pjesë në diskutimin e projektligjit “Për buxhetin e vitit 2024” për arsimin.
2. Shqyrtimi dhe votimi nen për nen dhe në tërësi i projektligjit "Për buxhetin e vitit 2024".

Provesverbal i Komisionit për Sigurinë Kombëtare, datë 15.11.2023. Buxheti 2024.

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës 7.11.2023.
2. Seancë dëgjimore me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve për projektligjin “Për buxhetin e vitit 2024”.

Provesverbal i Komisionit i për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, datë 14.11.2023. Buxheti 2024.

Rendi i ditës:
1. Seancë dëgjimore me rektorët e universiteteve publike të rretheve për diskutimin në parim të projektligjit “Për buxhetin e vitit 2024”.
2. Seancë dëgjimore me rektorët e universiteteve publike të Tiranës për diskutimin në parim të projektligjit “Për buxhetin e vitit 2024”.
3. Seancë dëgjimore me Akademinë e Shkencave për diskutimin në parim të projektligjit “Për buxhetin e vitit 2024”.
4. Diskutimi dhe miratimi në parim i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2024”.

Procesverbal i Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, datë 13.11.2023.

Seancë dëgjimore për shqyrtimin e projektligjit “Për buxhetin e vitit 2024”, me institucionet:
1. Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
2. Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
3. Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit
4. Komisioneri i Mbikëqyrjes së Shërbimit Civil
5. Autoriteti për të Drejtën e Informimit mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit