Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-së Nr.315 Datë: 29.12.2020

Për caktim të përkohshëm: znj. Violeta Shkurta.

Vendim i KLP-së Nr.316 Datë: 29.12.2020

Për caktim të përkohshëm: znj. Arta Marku.

Vendim i KLP-së Nr.317 Datë: 29.12.2020

“Për miratimin e planit strategjik të Këshillit të Lartë të Prokurorisë (2021-2024).“

Vendim i KLP-së Nr.318 Datë: 29.12.2020

Për shfuqizimin e pjesshëm të udhëzimit të Prokurorit të Përgjithshëm Nr. 12, Datë: 20.07.2020.

Vendim i KLP-së Nr.319 Datë: 29.12.2020

Për shpalljen e vendit vakant për procedurën e transferimit nëpërmjet lëvizjes paralele në Prokuroritë e Juridiksionit të Përgjithshëm.

Vendim i KLP-së Nr.320 Datë: 29.12.2020

Për shpalljen e vendit vakant për procedurën e transferimit nëpërmjet lëvizjes paralele në Prokuroritë e Juridiksionit të Përgjithshëm.