Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-së Nr. 06 Datë: 14.01.2021

Për caktim të përkohshëm të Z. Gjon Fusha, Prokuror pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër si Drejtues të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

Vendim i KLP-së Nr. 07 Datë: 14.01.2021

“Për caktimin e një anëtari të këshillit të lartë të prokurorisë në bordin drejtues të qendrës së teknologjisë së informacionit për sistemin e drejtësisë”.

Vendimi i KLP-së Nr.08 Datë: 14.01.2021

Për ndërprerjen e procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës të magjistratit znj. Sonila Muhametaj (Domi), kandidat për t’u komanduar Inspektor pranë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Vendimi i KLP-së Nr.09 Datë: 14.01.2021

Për ndërprerjen e procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës të magjistratit znj. Sonila Muhametaj (Domi), kandidat për t’u komanduar Inspektor pranë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Vendimi i KLP-së Nr.10 Datë: 14.01.2021

Për fillimin e procedurave të verifikimit të pasurisë dhe figurës për kandidatët që kanë kandiduar për pozicion drejtuesi, të shpallur me vendimin nr. 9, datë 14.01.2021, të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Vendimi i KLP-së Nr.11 Datë: 14.01.2021

Për caktimin me short të relatorit për procedurën e verifikimit të pasurisë dhe figurës për kandidatët që kanë kandiduar për pozicion drejtuesi, të shpallur me vendimin nr. 9, datë 14.01.2021, të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.