Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-së Nr.309 Datë: 29.12.2020

Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores Ermira Tafani.

Vendim i KLP-së Nr.310 Datë: 29.12.2020

Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit: znj. Blerta Hamza.

Vendim i KLP-së Nr.311 Datë: 29.12.2020

Për pranimin e dorëheqjes: znj. Eloida Goxhi.

Vendim i KLP-së Nr.312 Datë: 29.12.2020

Për caktim të përkohshëm: z. Gentian Habazaj.

Vendim i KLP-së Nr.313 Datë: 29.12.2020

Për ndërprerjen e caktimit të përkohshëm: z. Henrik Haxhiraj.

Vendim i KLP-së Nr.314 Datë: 29.12.2020

Për caktim të përkohshëm: z. Arben Dyla.