Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLGJ-së Nr. 10, datë 14.01.2021

Për fillimin e procedurës së verifikimit të kancelarëve në detyrë në Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

Vendim i KLP-së Nr. 01 Datë: 14.01.2021

Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit (mësimdhënie) të prokurorit Françesk Ganaj pranë Kolegjit Universitar "Bedër", si lektor me kohë të pjesshme.

Vendim i KLP-së Nr.02 Datë: 14.01.2021

Për miratimin e raportit për analizimin e aftësisë profesionale të prokurorit Bledar Bejko.

Vendim i KLP-së Nr. 03 Datë: 14.01.2021

Për miratimin e raportit për analizimin e aftësisë profesionale të prokurorit Agron Gjana.

Vendim i KLP-së Nr. 04 Datë: 14.01.2021

Për caktim të përkohshëm të prokurores Znj. Ollga Visi me detyrë Drejtuese në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Korçë.

Vendim i KLP-së Nr. 05 Datë: 14.01.2021

Për caktim të përkohshëm të Znj. Irena Çunoti si Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Korçë.