Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-së Nr.12 Datë: 14.01.2021

Mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të magjistratit Daniela Sulaj (Konica), kandidat për t’u komanduar Inspektor pranë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Vendim i KLP-së Nr.13 Datë: 14.01.2021

Për ndërprerjen dhe përfundimin e procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës për magjistratin z. Xhevahir Lita, kandidat për t’u komanduar Inspektor pranë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Vendim i KPK Nr: 335 Datë 14.01.2021

Subjekti i rivlerësimit: Z. Kostika Çobanaqi, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat.

Vendim i KPK-së Nr. 331 Datë: 11.01.2021

Subjekti i rivlerësimit: Znj. Igerta Hysi, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier. Është vendosur konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit.

VENDIM i KLGJ-se Nr. 03, datë 08.01.2021

PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 187, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Vendim i KLGJ-së Nr. 2, datë 07.01.2021

Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme.