Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLGJ-së Nr.133, datë 06.04.2020

Për Vijimin e Pezullimit të Veprimtarisë dhe Shërbimeve Gjyqësore në të Gjitha Gjykatat në Republikën e Shqipërisë

Vendim i Kryetarit te Bashkise Tirane Nr.5779/12 dt.03.04.2020

"Për miratimin e Planeve të Detyruara Vendore, për Kontratat e Shërbimit Nr. 798:/17 Prot., date 06.03.2020, Loti IV "Hartimi i Planeve të Detyruara Vendore (PDyV) Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim Në Njësinë Administrative 11, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Bashkia Tiranë, Nr. 7981/20 Prot., datë 06.03.2020, Loti I "Hartimi i Planeve të Detyruara Vendore (PDyV) Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim Në Njesitë Administrative 4 dhe 8, Zona "5 maj", Bashkia Tiranë, Nr. 9952/g Prot., datë 11.03.2020, Loti III "Hartimi i Planeve të Detyruara Vendore (PDyV) Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim Në Njësinë Administrative 6, Zona "Kombinat", Bashkia Tiranë"

Bashkelidhur:
1.
Harta e Përdorimit të Tokës dhe Projektimin Urban për PDyV Tiranë 5 Maji;
2. Rregullore e Planit të Detyruar Vendor për Zonën e Re për Zhvillim Tiranë 5 Maji.

Vendim i KLGJ-së Nr.130, Datë 30.03.2020

Për Deklarimin e Mbarimit të Caktimit të Përkohshëm dhe Transferimin e Gjyqtarit Z. {…}

Vendim i KLGJ-së Nr. 129, datë 30.03.2020

Për Caktimin e Gjyqtarëve për Gjykimin e Çështjeve Gjyqësore të Veçanta në Gjykata të Tjera, të Ndryshme nga ajo ku Ushtrojnë Funksionet në Mënyrë të Përhershme

Vendim i KLGJ-së Nr. 131, datë 30.03.2020

Për Miratimin e Nismës për Uljen e Numrit të Çështjeve të Prapambetura në Gjykatën e Lartë

Vendim i KLGJ-së Nr. 131, datë 30.03.2020

Për Miratimin e Nismës për Uljen e Numrit të Çështjeve të Prapambetura në Gjykatën e Lartë.