Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KPK-së Nr: 25 datë 20.06.2018.

Subjekti i rivlerësimit: Z. Gentian Trenova, prokuror pranë Prokurorisë së Apelit Tiranë

Është vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit .

Vendim i KPK -Së Nr: 24 datë 13.06.2018

Subjekti Z. Bashkim Dedja, kryetar i Gjykatës Kushtetuese.

Eshte vendosur konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit .

Vendim Nr.1/2018 i KPA-së datë 11.06.2018 (Juridiksion rivlerësimi)

Për shqyrtimin e vendimit nr. 02 datë 16.02.2018 të KPK-së për subjektin e rivlerësimit z.Adriatik Llalla, Ish-Prokuror i Përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë

Vendim i KPK-së Nr: 22 datë 07.06.2018

Subjekti i rivlerësimit: Z. Edmond Islamaj, gjyqtar në Gjykatën e Lartë.

Eshte vendosur konfirmimi në detyrë i subjektit e rivlerësimit.

Vendim nr.23 datë 07.06.2018 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Genta Tafa (Bungo) -Kryesuese, Suela Zhegu - Relatore, Pamela Qirko-Anëtare)

Për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Z. Dritan Prençi, prokuror i përkohshëm në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë

Vendim nr.21 datë 06.06.2018 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Firdes Shuli -Kryesuese, Suela Zhegu - Relatore, Roland Ilia-Anëtar)

Për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Znj. Anila Leka, prokurore në Prokurorinë e Përgjithshme