Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLGJ-së Nr.207, datë 18.06.2020

Për Verifikimin e Plotësimit nga Kandidatja Znj. {…} të Katër Kritereve të Kandidimit për Ngritjen në Detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për Pozicionet e Lira të Shpallura me Vendimet Nr. 88, Nr. 89 Dhe Nr. 90, Datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Vijimin e Procedurës së Verifikimit për Kriteret e Tjera Ligjore të Kandidimit

Vendim i KLGJ-së Nr.208, datë 18.06.2020

Për Verifikimin e Plotësimit nga Kandidatja Znj. {…} të Katër Kritereve të Kandidimit për Ngritjen në Detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për Pozicionet e Lira të Shpallura me Vendimet Nr. 88, Nr. 90 Dhe Nr. 91, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Vijimin e Procedurës së Verifikimit për Kriteret e Tjera Ligjore Të Kandidimit dhe Fillimin e Procedurës së Vlerësimit Etik dhe Profesional

Vendim i KLGJ-së Nr.209, datë 18.06.2020

Për Verifikimin e Plotësimit nga Kandidatja Znj. {…} të Katër Kritereve të Kandidimit për Ngritjen në Detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për Pozicionet e Lira të Shpallura me Vendimet Nr. 88, Nr. 89 dhe Nr. 90, Datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Vijimin e Procedurës së Verifikimit për Kriteret e Tjera Ligjore të Kandidimit dhe Fillimin e Procedurës së Vlerësimit Etik dhe Profesional

Vendim i KLGJ-së Nr.210, datë 18.06.2020

Për Verifikimin e Plotësimit nga Kandidati Z. {…} të Tre Kritereve të Kandidimit për Ngritjen në Detyrë në Gjykatën e Lartë, për dy Pozicione të Lira në Fushën e të Drejtës Civile, të Shpallura me Vendimet Nr. 85, Nr. 86, Datë 26.02.2020, Të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Vijimin e Procedurës së Verifikimit për Kriteret e Tjera Ligjore të Kandidimit

Vendim i KLGJ-së Nr.211, datë 18.06.2020

Për Verifikimin e Plotësimit nga Kandidati Z. {…} të Tre Kritereve të Kandidimit për Ngritjen në Detyrë në Gjykatën e Lartë, për dy Pozicione të Lira në Fushën e të Drejtës Administrative, të Shpallura me Vendimet Nr. 82, Nr. 83, Datë 26.02.2020, Të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Vijimin e Procedurës së Verifikimit për Kriteret e Tjera Ligjore të Kandidimit

Vendim i KLGJ-së Nr.212, datë 18.06.2020

Për Verifikimin e Plotësimit nga Kandidatja Znj. {…} të Tre Kritereve të Kandidimit për Ngritjen në Detyrë në Gjykatën e Lartë, për dy Pozicione të Lira në Fushën e të Drejtës Civile, të Shpallura me Vendimet Nr. 85 dhe Nr. 86, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Vijimin e Procedurës së Verifikimit për Kriteret e Tjera Ligjore të Kandidimit