Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KPK-së Nr: 17 datë 04.06.2018

Subjekti Znj. Altina Xhoxhaj, gjyqtare pranë Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë.

Eshte vendosur shkarkimi nga detyra e subjektit të rivlerësimit, Znj. Altina Xhoxhaj.

Vendim i KPK-së Nr: 20 datë 04.06.2018.

Subjekti i rivlerësimit: Znj. Marçela Shehu, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin.

Eshte vendosur konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit.

Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 24.07.2018.

Vendim i KPK-së Nr: 19 datë 14.05.2018

Subjekti i rivlerësimit: Znj. Manjola Xhoxha, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Eshte vendosur konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit .

Vendim i KPK-së Nr: 18 datë 10.05.2018

Subjekti i rivlerësimit: Subjekti Z. Fatmir Hoxha, gjyqtar pranë Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë

Eshte vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit.

Vendimi i KPK-së Nr: 15 datë 20.04.2018

Subjekti Znj. Besa Nikëhasani, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit, Shkodër.

Eshte vendosur shkarkimi nga detyra e subjektit të rivlerësimit, Besa Nikëhasani.

Vendimi i KPK-se Nr: 14 date 13.04.2018

Subjekti Z. Besim Trezhnjeva, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Durrës.

Eshte vendosur shkarkimi nga detyra e subjektit të rivlerësimit, Z. Besim Trezhnjeva.