Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim nr.111 i KLP-së datë 24.04.2020

Për transferimin e përhershëm të znj. Laureta Binaj nga pozicioni Kancelare e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, në pozicionin Kancelare në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar

Vendim i KLGJ-së Nr. 141, datë 22.04.2020

Për Miratimin e Rregullores për Marrjen e Masave Kufizuese për Përhapjen e Covid-19 Gjatë Ushtrimit të Veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor

Vendim i KLGJ-së Nr. 142, datë 22.04.2020

Për Rifillimin e Veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor në Kushtet e Lehtësimit të Masave të Marra për Kufizimin e Përhapjes së Covid-19

Vendim i KLGJ-së Nr. 143, datë 22.04.2020

Për Rifillimin e Veprimtarisë dhe Shërbimeve Gjyqësore

Vendim i KLGJ-së Nr. 136, datë 16.04.2020

Për Caktimin në Pozicion, në Mënyrë të Përhershme, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të Gjyqtares Znj.{…}

Vendim i KLGJ-së Nr. 137, datë 16.04.2020

Për Caktimin në Pozicion, në Mënyrë të Përhershme, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të Gjyqtarit Z. {…}