Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim Nr. 17/2020 i KPA-së datë 15.07.2020 (Juridiksion rivlerësimi)

Për shqyrtimin e vendimit nr. 94, datë 21.12.2018 të KPK-së për subjektin e rivlerësimit z. Agron Vavla, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat.

Vendim nr.162 i KLP-së datë 15.07.2020

Për caktimin e znj. Ollga Visi në detyrën si Drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Korçë, përkohësisht nga data 16.07.2020 15.10.2020

Vendim nr.163 i KLP-së datë 15.07.2020

Për caktimin e z.Gjon Fusha në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër, përkohësisht nga data 16.07.2020 - 15.10.2020

Vendim nr.164 i KLP-së datë 15.07.2020

Për caktimin e znj. Irena Çunoti në detyrën si prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Korçë, përkohësisht nga data 16.07.2020 15.10.2020

Vendim nr.165 i KLP-së datë 15.07.2020

Për fillimin e procedurave të verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për magjistratë prokurorë, të diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës në vitin akademik 2019 -2020, si më poshtë:
1,1 Z. Gazmend Frëngu
1.2. Znj. Enkeleda Hoxha

Vendim nr.166 i KLP-së datë 15.07.2020

Për caktimin e relatorit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për kandidatët për magjistratë prokurorë, të diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës në vitin akademik 2019 -2020, pas hedhjes së shortit, si më poshtë:
1.1 Gazmend Frëngu Relator Z. Afred Balla
1.2 Enkeleda Hoxha Relator Z. Kostaq Beluri