Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim nr.89 i KLP-së datë 25.03.2020

Për caktimin e përkohshëm të znj.Arta Marku si Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë nga data 01.04.2020 - 30.06.2020

Vendim nr.85 i KLP-së datë 25.03.2020

Për caktimin e znj. Violeta Shkurta në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së parë Fier, përkohësisht nga data 01.04.2020 - 30.06.2020

Vendim nr.86 i KLP-së datë 25.03.2020

Për caktimin e znj. Rita Gjati në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës, përkohësisht nga data 27.03.2020 - 26.06.2020

Vendim nr.87 i KLP-së datë 25.03.2020

Për caktimin e z. Arben Dyla në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnjë, përkohësisht nga data 01.04.2020 - 30.06.2020

Vendim nr.88 i KLP-së datë 25.03.2020

Për caktimin e z. Kreshnik Ajazi në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, përkohësisht nga data 26.03.2020 - 25.06.2020

Vendim nr.90 i KLP-së datë 25.03.2020

Për deklarimin e mbarimit të mandatit si anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë për Z.Arben Dollapaj, për shkak të papajtueshmërisë në ushtrimin e detyrës