Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim nr.72 i KLP-së datë 24.02.2020

Për ndërprejen e caktimit të përkohshëm të z. Francesk Ganaj, si prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pukë dhe kthimin e tij në pozicionin e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë

Vendim nr.73 i KLP-së datë 24.02.2020

Për caktimin e z. Julian Çafka në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër, përkohësisht nga data 24.02.2020 - 24.05.2020

Vendim nr.74 i KLP-së datë 24.02.2020

Për plotësimin e një vendi vakant pranë EUROJUST përmes procedurës së komandimit të prokurorëve

Vendim nr.75 i KLP-së datë 24.02.2020

Për një ndryshim në vendimin nr.230 datë 12.11.2019 "Për caktimin e limitit për karbuarntin në dispozicion të KLP-së"

Vendim i KLGJ-së Nr. 79, datë 24.02.2020

Për një Ndryshim në Vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor Nr.26, datë 16.01.2020

Vendim i KLGJ-së Nr. 80, datë 24.02.2020

Për Caktimin e Gjyqtarëve për Gjykimin e Çështjeve Gjyqësore të Veçanta në Gjykata të tjera, të Ndryshme nga ajo ku ushtrojnë Funksionet në Mënyrë të Përhershme