Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KPK-së Nr: 37 datë 16.07.2018

Subjekti i rivlerësimit: Z. Gani Dizdari, anëtar i Gjykatës Kushtetuese

Është vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KPK-së Nr: 36 datë 12.07.2018

Subjekti i rivlerësimit: Z. Kostaq Beluri, prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.

Është vendosur konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit.

Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 14.09.2018.

Vendim i KPK-së Nr: 35 datë 12.07.2018

Subjekti i rivlerësimit:Z. Adriatik Cama, prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Është vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KPK-së Nr: 34 datë 11.07.2018

Subjekti i rivlerësimit: Z. Artan Lazaj gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Është vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit.

Vendim Nr. 2/2018 i KPA-së datë 10.07.2018 (Juridiksion rivlerësimi)

Për shqyrtimin e vendimit nr. 4 datë 23.03.2018 të KPK-së për subjektin e rivlerësimit z.Sulejman Tola, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë

Vendim i KPK-së Nr: 32 datë 05.07.2018

Subjekti i rivlerësimit: Znj. Alma Brati, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Është vendosur konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit.