Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KPK-së Nr: 43 datë 18.07.2018

Subjekti i rivlerësimit:Znj. Nertina Kosova, gjyqtare në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda.

Është vendosur konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KPK-së Nr: 41 datë 18.07.2018

Subjekti i rivlerësimit: Z. Artan Zeneli, gjyqtar në Gjykatën e Lartë të Republikës së Shqipërisë.

Është vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KPK-së Nr: 39 datë 17.07.2018

Subjekti i rivlerësimit: Z. Tom Ndreca, gjyqtar pranё Gjykatёs së Lartë Tiranë.

Është vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KPK-së Nr: 38 datë 17.07.2018

Subjekti i rivlerësimit: Znj. Merita Xhani, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

Procesi i rivlerësimit është pushuar, pasi subjekti ka dhënë dorëheqjen nga detyra që ushtronte.

Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 03.08.2018.

Vendim i KPK-së Nr: 40 datë 17.07.2018

Subjekti i rivlerësimit: Z. Admir Thanza, gjyqtar pranë Gjykatës së Lartë.

Është vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit.

Vendim Nr. 3/2018 i KPA-së datë 17.07.2018 (Juridiksion rivlerësimi)

Për shqyrtimin e vendimit nr. 12, datë 23.03.2018 të KPK-së për subjektin e rivlerësimit z.Fatos Llulo, gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese