Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KPK-së Nr: 48 datë 25.07.2018

Subjekti i rivlerësimit:Znj. Rovena Gashi, prokurore pranë Prokurorisë së Përgjithshme.

Është vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KPK-së Nr: 46 date 24.07.2018

Subjekti i rivlerësimit: Z. Xhezair Zaganjori, gjyqtar/kryetar i Gjykatës së Lartë.

Është vendosur konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KPK-së Nr: 44 datë 23.07.2018

Subjekti i rivlerësimit: Z. Arben Nela, prokuror, zv.drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Është vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KPK-së Nr: 45 datë 23.07.2018

Subjekti i rivlerësimit: Z. Ervin Metalla, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.

Është vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KLGJ-së Nr. 134, datë 19.07.2019

Për Emërimin Gjyqtar të Znj. Enkeleda Dalipi

Vendim i KPK-së Nr: 42 datë 18.07.2018

Subjekti i rivlerësimit: Znj. Antoneta Sevdari, prokurore në Prokurorinë e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë

Është vendosur konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit.