Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KPK-së Nr: 52 datë 30.07.2018

Subjekti i rivlerësimit:Z. Shkëlzen Selimi, gjyqtar në Gjykatën Lartë.

Është vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KPK-së Nr: 51 datë 30.07.2018

Subjekti i rivlerësimit: Z. Bledar Abdullai, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Është vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KPK-së Nr: 50 datë 27.07.2018

Subjekti i rivlerësimit: Z. Elsion Sadiku, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.

Është vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit.

Vendim Nr. 4/2018 i KPA-së datë 26.07.2018 (Juridiksion rivlerësimi)

Për shqyrtimin e vendimit nr. 14 datë 13.04.2018 të KPK-së për subjektin e rivlerësimit z. Besim Trezhnjeva, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Durrës

Vendim i KPK-së Nr: 47 datë 25.07.2018

Subjekti i rivlerësimit: Z. Astrit Faqolli, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Është vendosur konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KPK-së Nr: 49 datë 25.07.2018

Subjekti i rivlerësimit: Z. Ardian Dvorani, gjyqtar pranë Gjykatës së Lartë Tiranë.

Është vendosur konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit.

Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 19.09.2018.